12/11/1999 | 4459 Lượt xem |

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 401/1999/QĐ-NHNN10

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 401/1999/QĐ-NHNN10 NGÀY 12 THÁNG 11 NĂM 1999 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU TẠI THÔNG TƯ 07/TT-NH1 NGÀY 27/12/1996 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 101/1999/QĐ-NHNN13 NGÀY 25/3/1999 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997;
Căn cứ Nghị định số 15-CP ngày 02/03/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ vào Quyết định số 188/1999/QĐ-TTg ngày 17/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi một số Điều khoản quy định về thời hạn và cách tính thời hạn trong một số văn bản quy phạm pháp luật do Ngân hàng Nhà nước ban hành như sau:

1. Điểm 4 phần 1 Thông tư 07/TT-NH1 ngày 27/12/1996 hướng dẫn thực hiện Quy chế phát hành và sử dụng Séc ban hành kèm theo Nghị định số 30/CP ngày 9/5/1996 được sửa đổi như sau:

"Thời hạn hiệu lực thanh toán của tờ séc là 15 ngày kể từ ngày séc được ký phát hành cho tới khi séc được nộp vào đơn vị thu hộ. Thời hạn này bao gồm cả ngày nghỉ hàng tuần, ngày lễ. Nếu ngày kết thúc của thời hạn là ngày nghỉ hàng tuần, ngày lễ, thì thời hạn được lùi vào ngày làm việc tiếp theo ngay sau ngày nghỉ hàng tuần, ngày lễ đó".

2. Khoản 1 Điều 13 Quy chế tổ chức và hoạt động của Thị trường ngoại tệ liên ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định 101/1999/QĐ-NHNN13 ngày 25/3/1999 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước được sửa đổi như sau:

"Đối với những giao dịch mua, bán ngoại tệ giao ngay (SPOT) thời hạn thanh toán là 2 ngày làm việc sau ngày giao dịch (không tính ngày nghỉ hàng tuần, ngày lễ)".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng Ngân hàng nhà nước, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các Vụ, Cục trực thuộc Ngân hàng nhà nước, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng nhà nước các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc (Giám đốc) các Tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Trần Minh Tuấn

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 401/1999/QD-NHNN10, QUYET DINH 401 1999, NGAN HANG NHA NUOC, VAN BAN QUY PHAM PHAP LUAT, THOI HAN, TIEN TE - NGAN HANG