15/07/2002 | 5112 Lượt xem |

BỘ CHÍNH TRỊ
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------

Số: 40-QĐ/TW

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA BAN NỘI CHÍNH TRUNG ƯƠNG

- Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng;
- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá IX;
- Căn cứ Nghị quyết Trung ương 7 (khoá VIII);

BỘ CHÍNH TRỊ QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chức năng của Ban Nội chính Trung ương

Ban Nội chính Trung ương là cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành Trung ương mà trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương và các chính sách lớn thuộc lĩnh vực nội chính.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Nội chính Trung ương

1- Nghiên cứu, đề xuất :

- Chủ trì hoặc phối hợp nghiên cứu, đề xuất những quan điểm, định hướng trong công tác xây dựng pháp luật, trong các dự án luật, pháp lệnh, trọng tâm là những đề án liên quan đến hệ thống chính quyền, hoạt động tư pháp và quyền công dân.

- Chủ trì hoặc phối hợp nghiên cứu đề xuất một số chủ trương, chính sách về an ninh chính trị; về tổ chức và hoạt động của các cơ quan nội chính chủ yếu là: Kiểm sát, Toà án, Tư pháp, Thanh tra, Hải quan, Hội luật gia Việt Nam và cơ quan có chức năng tư pháp trong Công an, Quân đội.

2- Thẩm định :

Thẩm định một số đề án về lĩnh vực nội chính trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

3- Hướng dẫn, kiểm tra :

- Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra các tổ chức đảng mà trọng tâm là các tổ chức đảng ở các cơ quan nội chính trong việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Đảng về lĩnh vực nội chính;

- Phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức cơ quan tham mưu của cấp uỷ địa phương về lĩnh vực nội chính;

- Phối hợp với Đảng uỷ khối cơ quan Nội chính Trung ương, các ban đảng Trung ương, các ban cán sự đảng và đảng uỷ trực thuộc Trung ương có liên quan kiểm tra việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng trong các cơ quan nội chính.

4- Tham gia công tác xây dựng Đảng và xây dựng đội ngũ cán bộ trong khối cơ quan nội chính Trung ương :

- Tham gia với Đảng uỷ khối Nội chính Trung ương về phương hướng công tác xây dựng Đảng;

- Tham gia ý kiến về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, khen thưởng, miễn nhiệm, kỷ luật đối với đội ngũ cán bộ trong khối theo danh mục phân cấp quản lý của Trung ương.

- Tham gia ý kiến với các cơ quan có thẩm quyền về việc bổ nhiệm một số cán bộ có chức danh tư pháp.

5- Thực hiện một số nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư uỷ quyền :

- Chủ trì và phối hợp với các cơ quan có liên quan đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo xử lý một số vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp về chính trị, kinh tế, xã hội; các vụ tham nhũng, các vụ án có liên quan đến cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý;

- Phối hợp với các cơ quan liên quan có ý kiến chỉ đạo xử lý một số vụ việc, vụ án do Ban Bí thư giao.

- Thực hiện nhiệm vụ Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp và những công việc khác do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

Điều 3. Tổ chức bộ máy của Ban Nội chính Trung ương

1- Cơ cấu tổ chức của Ban gồm các vụ và đơn vị sau đây :

- Vụ Kiểm tra xử lý các vụ án.

- Vụ Pháp luật.

- Vụ Cơ quan nội chính.

- Vụ An ninh - Địa phương.

- Văn phòng.

2- Lãnh đạo Ban gồm :

Trưởng ban và các Phó trưởng ban.

3- Về biên chế :

Thống nhất với Ban Tổ chức Trung ương trên cơ sở xác định chức danh tiêu chuẩn cán bộ, công chức.

Ngoài số biên chế theo quy định, Ban Nội chính Trung ương được thực hiện chế độ cộng tác viên phục vụ công tác nghiên cứu của Ban.

Điều 4. Quy chế làm việc

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế, Ban Nội chính Trung ương tiến hành xây dựng và hoàn thiện Quy chế làm việc của Ban.

- Quan hệ công tác giữa Ban Nội chính Trung ương với tỉnh uỷ, thành uỷ, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương thực hiện theo chức năng và theo quy định của Ban Bí thư.

Điều 5. Điều khoản thi hành

- Quyết định này thay thế Quyết định 17-QĐ/TW, ngày 23-12-1991 của Ban Bí thư (khoá VII) và có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Ban Nội chính Trung ương, các tỉnh uỷ, thành uỷ, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

T/M BỘ CHÍNH TRỊ
Phan Diễn

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 40-QD/TW, QUYET DINH 40-QD 2002, BO CHINH TRI, CHUC NANG NHIEM VU, TO CHUC BO MAY, BAN NOI CHINH TRUNG UONG, BO MAY HANH CHINH