16/06/2011 | 4457 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 40/2011/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 6 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ ĐIỀU CHỈNH KHOẢN 2 ĐIỀU 6 QUY CHẾ (MẪU) TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG QUẬN - HUYỆN (BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 80/2008/QĐ-UBND NGÀY 11 THÁNG 11 NĂM 2008 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ)

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 80/2008/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về kiện toàn tổ chức Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố tại Tờ trình số 329/TTr-SNV ngày 09 tháng 5 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh khoản 2 Điều 6 Chương III Quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt động của Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận - huyện ban hành kèm theo Quyết định số 80/2008/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về kiện toàn tổ chức Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện như sau:

“2. Chế độ phụ cấp kế toán:

a) Đối với đơn vị thành lập Phòng:

- Kế toán trưởng được hưởng mức phụ cấp: 0,30 (bằng với phụ cấp chức vụ Trưởng phòng 0,20 + phụ cấp trách nhiệm 0,10 = 0,30)

- Phụ trách kế toán được hưởng mức phụ cấp: 0,20 (bằng với phụ cấp chức vụ Trưởng phòng)

b) Đối với đơn vị thành lập Tổ:

- Kế toán trưởng được hưởng mức phụ cấp: 0,25 (bằng với phụ cấp chức vụ Tổ trưởng 0,15 + phụ cấp trách nhiệm 0,10 = 0,25)

- Phụ trách kế toán được hưởng mức phụ cấp: 0,15 (bằng với phụ cấp chức vụ Tổ trưởng.”

Điều 2. Nội dung điều chỉnh nêu trên được áp dụng kể từ ngày thực hiện Quyết định số 80/2008/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố. Các nội dung còn lại của Quy chế (mẫu) ban hành kèm theo Quyết định số 80/2008/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố vẫn thực hiện như quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 39/2011/QD-UBND, QUYET DINH 39, THANH PHO HO CHI MINH, QUY CHE MAU, TO CHUC VA HOAT DONG, BAN BOI THUONG GIAI PHONG MAT BANG, BO MAY HANH CHINH