30/11/2005 | 5253 Lượt xem |

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 40/2005/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ BỆNH VIỆN QUẬN, HUYỆN - TIÊU CHUẨN NGÀNH

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Quyết định số 1379/QĐ-BYT ngày 07/5/1999 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Dự án Tiêu chuẩn hoá xây dựng, thiết kế mẫu các công trình y tế;
Căn cứ Quyết định số 437/QĐ-BYT ngày 20/02/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục Trang thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa tuyến Tỉnh, Huyện, Phòng khám đa khoa khu vực, Trạm y tế xã và túi thôn bản;
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Tiêu chuẩn 52 TCN - CTYT 0041 : 2005 : Tiêu chuẩn thiết kế bệnh viện quận, huyện - Tiêu chuẩn ngành.

Điều 2. Giám đốc các bệnh viện quận huyện, giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các chủ đầu tư có dự án xây dựng bệnh viện với quy mô tương đương căn cứ vào tiêu chuẩn thiết kế bệnh viện quận, huyện này để xây mới hoặc vận dụng để xây dựng cải tạo bệnh viện đã cũ, bị hư hỏng xuống cấp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Các ông/bà Chánh Văn phòng, Vụ trưởng các Vụ: Trang thiết bị và Công trình y tế, Kế hoạch - Tài chính, Điều trị và các Vụ có liên quan của Bộ Y tế; giám đốc các bệnh viện quận, huyện, giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các chủ đầu tư có dự án xây dựng bệnh viện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Chí Liêm

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 40/2005/QD-BYT, QUYET DINH 40 2005, BO Y TE, TIEU CHUAN THIET KE BENH VIEN, 52 TCN - CTYT 0041, TIEU CHUAN NGANH, THE THAO - Y TE