10/11/2010 | 1166 Lượt xem |

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3998/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XẾP HẠNG DI TÍCH QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa và Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hoá và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hoá;
Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tại Công văn số 1800/UBND-VX ngày ngày 6 tháng 7 năm 2010 và hồ sơ di tích;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xếp hạng di tích quốc gia:

DI TÍCH LỊCH SỬ

TRẬN ĐỊA TÊN LỬA T5 - NƠI BẮN RƠI MÁY BAY B52

ĐẦU TIÊN Ở VIỆT NAM (NGÀY 17/9/1967)

XÃ VĨNH KHÊ, HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ

Khu vực bảo vệ di tích được xác định theo Biên bản và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ.

Điều 2. Uỷ ban nhân dân các cấp nơi có di tích được xếp hạng tại Điều 1 Quyết định này trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT; DSVH, NĐD.12.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Khánh Hải

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 3998/QD-BVHTTDL, QUYET DINH 3998 2010, BO VAN HOA THE THAO VA DU LIC, XEP HANG DI TICH QUOC GIA, VAN HOA - XA HOI