30/10/2008 | 1752 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 39/2008/QĐ-UBND

Buôn Ma Thuột, ngày 30 tháng 10 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊNH MỨC CA MÁY ỦI 170 CV TRONG CÔNG TÁC CHÔN LẤP RÁC TẠI BÃI CHÔN LẤP RÁC, CÔNG SUẤT BÃI < 500 TẤN/NGÀY CỦA ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ CHÔN LẤP RÁC THẢI ĐÔ THỊ, TẠI KHU VỰC THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT, TỈNH ĐẮK LẮK

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20 tháng 3 năm 2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị;
Căn cứ Quyết định số 13/2007/QĐ-BXD ngày 23 tháng 4 năm 2007 của Bộ Xây dựng, về việc ban hành Định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị;
Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại tờ trình số 1065/TTr-SXD ngày 15 tháng 10 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh định mức ca máy ủi 170 CV trong công tác chôn lấp rác tại bãi chôn lấp rác, công suất bãi < 500 tấn/ngày của định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị, tại khu vực thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk như sau:

Chi phí máy thi công: Máy ủi 170CV = 0,00565 ca/1 tấn rác

(Chi phí vật liệu, chi phí nhân công thực hiện theo mã hiệu định mức MT3.01.00 của Quyết định số 13/2007/QĐ-BXD)

Điều 2.

1. Định mức điều chỉnh ca máy ủi 170CV trong định mức công tác chôn lấp rác tại bãi chôn lấp rác, công suất bãi < 500 tấn/ngày của định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị là cơ sở để xác định giá dự toán dịch vụ công ích đô thị đối với công tác chôn lấp rác tại bãi chôn lấp rác, công suất bãi < 500 tấn/ngày tại khu vực thành phố Buôn Ma Thuột.

2. Đối với các khối lượng dịch vụ xử lý chôn lấp rác thải đô thị sử dụng ca máy ủi 170CV áp dụng trong định mức công tác chôn lấp rác tại bãi chôn lấp rác, công suất bãi < 500 tấn/ngày của định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị tại khu vực thành phố Buôn Ma Thuột trước ngày Quyết định này có hiệu lực, thì thực hiện theo Quyết định số 13/2007/QĐ-BXD ngày 23/4/2007 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị.

Điều 3.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký;

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lữ Ngọc Cư

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 39/2008/QD-UBND, QUYET DINH 39 2008, TINH DAK LAK, XAY DUNG - DO THI