10/05/2001 | 4324 Lượt xem |

BỘ CÔNG AN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------

Số: 385/2001/QĐ-BCA(C11)

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BIỂU MẪU PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ AN NINH, TRẬT TỰ ĐỐI VỚI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

Căn cứ Nghị định số 37/1998/NĐ-CP ngày 09/6/1998 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, bộ máy của Bộ Công an;
Căn cứ Điều 11 Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22/2/2001 của Chính phủ quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quy định thống nhất biểu mẫu trong công tác quản lý về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện kèm theo quyết định này, gồm:

1. Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện – ký hiệu là ĐD1.

2. Bản khai lý lịch của người làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự - ký hiệu là ĐD2 (sử dụng cho người Việt Nam).

3. Bản khai nhân sự - ký hiệu là ĐD2B (sử dụng cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài).

4. Danh sách người làm trong cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự - ký hiệu ĐD3.

5. Bản cam kết thực hiện các quy định, điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện – ký hiệu là ĐD4.

6. Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện – ký hiệu là ĐD5.

7. Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy, chữa cháy – ký hiệu là ĐD6.

8. Báo cáo tình hình, kết quả công tác quản lý an ninh, trật tự trong các cơ sở làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện – ký hiệu là ĐD12.

Điều 2. Giao Tổng cục Cảnh sát hướng dẫn việc quản lý, sử dụng các loại biểu mẫu, lập dự trù kế hoạch in; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện thống nhất trong phạm vi toàn quốc. Hướng dẫn việc thu và sử dụng lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Đ/c Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- Các Bộ, ngành (để phối hợp);
- Các Tổng cục, V19, V22 (để thực hiện);
- Công an các tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Lưu V11, TCII.     

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN
THỨ TRƯỞNG
THIẾU TƯỚNG
Lê Thế Tiệm

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 385/2001/QD-BCA(C11), QUYET DINH 385 2001, BO CONG AN, BIEU MAU, CONG TAC QUAN LY AN NINH TRAT TU, NGANH NGHE KINH DOANH CO DIEU KIEN, CAP GIAY XAC NHAN DU DIEU KIEN, DOANH NGHIEP