18/08/2011 | 4753 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/2011/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 18 tháng 08 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ QUỐC PHÒNG - AN NINH Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Dân quân tự vệ;

Căn cứ Thông tư số 60/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 102/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 02 tháng 8 năm 2010 của Liên Bộ: Bộ Quốc phòng-Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ và việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách cho công tác dân quân tự vệ;

Căn cứ Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa V kỳ họp thứ 2;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1361/TTr-STC ngày 04/7/2011 V/v Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng Quỹ Quốc phòng - An ninh ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bản quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng Quỹ Quốc phòng - An ninh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Điều 2. Giám đốc Sở Tài chính, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự Tỉnh, Giám đốc công an Tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố chịu trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện thu, chi quỹ Quốc phòng - An ninh của cấp xã.

UBND xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý thu và sử dụng Quỹ đúng theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự Tỉnh, Giám đốc công an Tỉnh, Giám đốc KBNN Tỉnh, Giám đốc các Sở, thủ trưởng các Cơ quan, Ban, Ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các Huyện, Thị, Thành phố, Giám đốc các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 8125/2001/QĐ.UB ngày 25/9/2001 của UBND Tỉnh.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Website Chính phủ;
- Bộ Tài chính (Vụ pháp chế);
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản);
- TT Tỉnh ủy;
- TT. HĐND Tỉnh;
- UBMTTQVN Tỉnh;
- Các đoàn thể cấp Tỉnh
- Đoàn đại biểu Quốc hội Tỉnh;
- Sở Tư pháp (theo dõi);
- Báo BR-VT, Đài PT-TH Tỉnh, TT Công báo Tỉnh;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Minh Sanh

 

QUY ĐỊNH

MỨC THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ QUỐC PHÒNG - AN NINH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quỹ Quốc phòng - An ninh (viết tắt là Quỹ QP-AN) được lập tại các xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Quỹ QP-AN được hình thành từ khoản thu đóng góp tự nguyện của các tổ chức, các doanh nghiệp và các hộ gia đình. Việc huy động, quản lý và sử dụng Quỹ QP-AN được thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước và theo quy định này.

Điều 2. Việc thu, quản lý và sử dụng Quỹ QP-AN thực hiện theo nguyên tắc: Vận động tự nguyện, công khai, minh bạch và sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm.

- Quỹ QP-AN là Quỹ ngoài ngân sách, không thực hiện điều hòa Quỹ giữa các xã, phường, thị trấn.

- UBND các cấp không được ra văn bản bắt buộc đóng góp, không được giao chỉ tiêu huy động cho cấp dưới, không gắn việc huy động đóng góp với việc cung cấp các dịch vụ công mà người dân được hưởng.

Điều 3. UBND xã có trách nhiệm trực tiếp tổ chức huy động thu, nộp, quản lý và sử dụng Quỹ QP-AN đúng mục đích, đúng chính sách chế độ Nhà nước ban hành, đồng thời nghiêm chỉnh chấp hành chế độ kế toán thống kê do Nhà nước quy định.

Điều 4. Hàng năm cùng với việc xây dựng dự toán thu, chi ngân sách xã; UBND xã đánh giá tình hình thực hiện dự toán năm trước, chế độ, định mức chi tiêu và hướng dẫn của cơ quan tài chính; để xây dựng dự toán thu, chi quỹ QP-AN. Quỹ QP-AN được quản lý riêng. Quy trình xây dựng dự toán, quyết toán thu, chi quỹ QP-AN được thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước đối với các Quỹ tài chính có nguồn thu từ việc huy động đóng góp của nhân dân.

Điều 5. Cán bộ tài chính - kế toán xã có nhiệm vụ giúp UBND xã trực tiếp quản lý Quỹ QP-AN tổ chức quản lý, hạch toán, quyết toán, lập các báo cáo theo chế độ quy định gửi về Phòng Tài chính cấp huyện thẩm định, tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ QP-AN cho UBND cấp huyện, đồng thời gửi báo cáo quyết toán thu, chi hàng năm về Sở Tài chính, Bộ chỉ huy quân sự Tỉnh, Công an Tỉnh.

Chương 2.

ĐỐI TƯỢNG VÀ MỨC VẬN ĐỘNG ĐÓNG GÓP QUỸ QP-AN

Điều 6. Đối tượng vận động đóng góp Quỹ QP-AN:

- Các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế.

- Các hộ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

- Các hộ gia đình.

Điều 7. Đối tượng không vận động đóng góp Quỹ QP-AN:

- Các gia đình thuộc diện chính sách, gia đình thương binh, liệt sĩ.

- Hộ nghèo (có sổ hộ nghèo).

- Các cơ quan nhà nước (cơ quan hành chính; cơ quan Đảng; các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, tổ chức nghề nghiệp, các hội đoàn thể); các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang.

Điều 8. Mức vận động đóng góp Quỹ QP-AN:

Số TT

Đối tượng

Mức vận động đóng góp tối thiểu

1

Các đơn vị doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc mọi thành phần kinh tế (kể cả các doanh nghiệp Trung ương, địa phương doanh nghiệp tư nhân, các ngân hàng thương mại, các đơn vị thi công trên địa bàn các công ty cổ phần và các công ty có vốn đầu tư nước ngoài v.v… đóng trên địa bàn):

 

 

- Có bậc thuế môn bài bậc 1:

150.000
đồng/đơn vị/tháng

 

- Có bậc thuế môn bài bậc 2:

120.000
đồng/đơn vị/tháng

 

- Có bậc thuế môn bài bậc 3:

85.000
đồng/đơn vị/tháng

 

- Có bậc thuế môn bài bậc 4:

50.000
đồng/đơn vị/tháng

2

Các hộ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ:

 

2.1

Các hộ kinh doanh dịch vụ, sản xuất, mua bán ngoài quốc doanh thuộc các ngành nghề: Nhà hàng Karaoke, vũ trường, bi da, các nhà hàng kinh doanh ăn uống, các quán cà phê, giải khát; quán bar; khách sạn, nhà nghỉ:

 

 

- Có bậc thuế môn bài bậc 1 và 2:

70.000
đồng/hộ/tháng

 

- Có bậc thuế môn bài bậc 3 và 4:

50.000
đồng/hộ/tháng

 

- Có bậc thuế môn bài bậc 5 và 6:

25.000
đồng/hộ/tháng

2.2

Các hộ kinh doanh gia đình, kinh doanh khác còn lại (kể cả cho thuê phòng trọ, đánh bắt và khai thác hải sản)

 

 

- Có bậc thuế môn bài bậc 1 và 2:

25.000
đồng/hộ/tháng

 

- Có bậc thuế môn bài bậc 3 và 4:

15.000
đồng/hộ/tháng

 

- Có bậc thuế môn bài bậc 5 và 6:

10.000
đồng/hộ/tháng

3

Các hộ gia đình.

 

3.1

Các hộ gia đình ở trên địa bàn các phường, thị trấn.

4.000
đồng/hộ/tháng

3.2

Các hộ gia đình trên địa bàn các xã.

3.000
đồng/hộ/tháng

- Khoản đóng góp Quỹ QP-AN đối với các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh không được hạch toán vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Chương 3.

THU NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ QP-AN

Điều 9. Thu, quản lý và sử dụng Quỹ QP-AN:

Ủy ban nhân dân xã căn cứ mức vận động đóng góp của các đối tượng, tổ chức vận động thực hiện thu.

Phải sử dụng biên lai thu tiền do Sở Tài chính phát hành.

Toàn bộ số thu đóng góp từ Quỹ QP-AN phải nộp vào tài khoản tiền gửi của xã mở tại Kho bạc nhà nước ở địa phương, được hạch toán theo dõi riêng.

Sau mỗi đợt tổ chức thu Quỹ QP-AN, các xã, phường, thị trấn phải quyết toán biên lai thu với Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện. Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện có trách nhiệm kiểm tra việc thu, chi và quản lý Quỹ theo đúng quy định hiện hành.

Điều 10. Sử dụng Quỹ QP-AN:

Quỹ QP-AN là nguồn kinh phí bổ sung chi cho công tác quốc phòng, an ninh nhằm để hỗ trợ chi bồi dưỡng cho những người trực tiếp tham gia các hoạt động tuần tra, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cấp xã.

Số thu Quỹ QP-AN được phân bổ sử dụng như sau:

a) Sử dụng tối thiểu 80% (đối với các phường, thị trấn); 75% (đối với các xã) trên tổng số kinh phí của Quỹ để chi cho các nội dung như sau:

- Chi bồi dưỡng cho lực lượng dân quân, bảo vệ dân phố, dân phòng trực tiếp tham gia tuần tra, trực đêm, canh gác, truy quét, vây bắt tội phạm.

- Chi khen, thưởng cho lực lượng dân quân, bảo vệ dân phố, dân phòng có thành tích xuất sắc.

- Chi hỗ trợ thăm hỏi, hỗ trợ tiền thuốc điều trị và chi mua thẻ BHYT (những người chưa được mua thẻ BHYT) cho lực lượng dân quân, bảo vệ dân phố, dân phòng bảo vệ an ninh, trật tự; bị tai nạn trong khi làm nhiệm vụ.

- Chi mua sắm, sửa chữa một số dụng cụ cần thiết, phục vụ cho công tác Quốc phòng - An ninh.

b) Sử dụng tối đa là 15% trên tổng số thu Quỹ QP-AN để hỗ trợ chi huấn luyện và tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng dân quân, dân phòng, ban bảo vệ dân phố.

c) Được trích 5% (đối với các phường, thị trấn); trích 10% (đối với các xã) trên tổng số thu Quỹ QP-AN để chi trả thù lao cho người trực tiếp làm công tác thu.

Giao cho UBND các Huyện, Thị, Thành phố căn cứ khả năng nguồn thu Quỹ QP-AN của từng xã, điều kiện thực tế địa phương để quy định cụ thể mức chi cho các nội dung chi này.

d) Tồn Quỹ cuối năm được chuyển sang năm sau sử dụng tiếp.

Chương 4.

QUY CHẾ CÔNG KHAI TÀI CHÍNH

Điều 11. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc việc công khai Quỹ QP-AN theo các quy định: Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ V/v ban hành quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách Nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách Nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, các Quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân; Thông tư số 19/2005/TT-BTC ngày 11/3/2005 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc công khai tài chính đối với các Quỹ có nguồn từ ngân sách Nhà nước và các Quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân.

Điều 12. Ủy ban nhân dân các Huyện, Thị, Thành phố tổ chức, kiểm tra giám sát việc thực hiện công khai Quỹ QP-AN của UBND xã theo đúng quy định về: Đối tượng, nội dung, hình thức, thời điểm, địa điểm công khai.

Chương 5.

KHEN THƯỞNG, XỬ LÝ VI PHẠM VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Điều 13. Khen thưởng và xử lý vi phạm:

a) Tổ chức, cá nhân có thành tích trong đóng góp xây dựng, quản lý Quỹ QP-AN sẽ được khen thưởng theo chế độ chung của Nhà nước.

b) Người được giao nhiệm vụ thu, nộp, quản lý và sử dụng Quỹ QP-AN nếu vi phạm quy định thì tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Điều 14. Tổ chức thực hiện

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các Huyện, Thị, Thành phố phản ánh về Sở Tài chính chủ trì tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét, chỉ đạo kịp thời.

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 38/2011/QD-UBND, QUYET DINH 38 2011, TINH BA RIA - VUNG TAU, QUY QUOC PHONG AN NINH, XA PHUONG THI TRAN, VAN HOA - XA HOI