29/06/2010 | 2366 Lượt xem |

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 38/2010/QĐ-UBND

Vinh, ngày 29 tháng 6 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ ĐO ĐẠC, CHỈNH LÝ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH, KÊ KHAI ĐĂNG KÝ, LẬP HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT LÂM NGHIỆP CHO HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
Căn cứ Nghị định số 28/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 25/3/2010 quy định về mức lương tối thiểu chung;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2007/TTLT-BTNMT-BTC ngày 27/02/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai;
Căn cứ Quyết định số 10/2008/QĐ-BTNMT ngày 09/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành định mức đo đạc địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận QSD đất;
Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số: 1488/TNMT- QLĐĐ ngày 11/6/2010 về việc phê duyệt đơn giá đo đạc, chỉnh lý BĐĐC, kê khai đăng ký, cấp GCN QSD đất lâm nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này đơn giá đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, kê khai đăng ký, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lâm nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân làm cơ sở để lập và thẩm tra dự toán, thanh quyết toán các công trình đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, kê khai đăng ký, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lâm nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Khi có biến động về mức lương tối thiểu, công lao động, giá vật tư, giá thiết bị; UBND tỉnh ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Tài chính điều chỉnh cho phù hợp với quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Chi

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 38/2010/QD-UBND, QUYET DINH 38, TINH NGHE AN, DON GIA DO DAC BAN DO, DON GIA DO DAC DIA CHINH, CAP GIAY CHUNG NHAN QUYEN SU DUNG DAT, DAT LAM NGHIEP, BAT DONG SAN