19/12/2008 | 4012 Lượt xem |

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3777/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CHI CỤC ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA PHÍA BẮC THUỘC CỤC ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Quyết định số 27/2008/QĐ-BGTVT ngày 04 tháng 12 năm 2008 của Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam tại Công văn số 1700/CĐTNĐ-TCCB ngày 10 tháng 12 năm 2008;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Chi Cục Đường thuỷ nội địa phía Bắc thuộc Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam.

Chi Cục Đường thuỷ nội địa phía Bắc được Cục trưởng Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam uỷ quyền giải quyết một số mặt quản lý nhà nước về giao thông vận tải đường thủy nội địa tại khu vực từ tỉnh Quảng Nam trở ra.

Chi Cục Đường thuỷ nội địa phía Bắc có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được hưởng kinh phí từ ngân sách nhà nước cấp, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và có trụ sở đặt tại thành phố Hải Phòng.

Điều 2. Chi Cục Đường thuỷ nội địa phía Bắc có Chi Cục trưởng, một số Phó Chi Cục trưởng và bộ phận giúp việc. Chi Cục trưởng, Phó Chi Cục trưởng do Cục trưởng Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định. Biên chế của Chi cục là biên chế hành chính nằm trong biên chế của Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải giao.

Điều 3. Cục trưởng Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Chi cục phù hợp với quy định của pháp luật và chức năng, nhiệm vụ của Cục.

Điều 4. Chánh văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng;
- Các Thứ trưởng;
- Công đoàn GTVT Việt Nam;
- Đảng ủy Cơ quan bộ;
- Công đoàn Cơ quan bộ;
- Các Sở GTVT từ Quảng Nam trở ra;
- Website Bộ GTVT;
- Lưu: VT, TCCB (5).

BỘ TRƯỞNG
Hồ Nghĩa Dũng

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 3777/QD-BGTVT, QUYET DINH 3777 2008, BO GIAO THONG VAN TAI, CHI CUC DUONG THUY NOI DIA, CHI CUC DUONG THUY NOI DIA PHIA BAC, THANH LAP, BO MAY HANH CHINH, GIAO THONG - VAN TAI