29/08/1992 | 2291 Lượt xem |

BAN BÍ THƯ
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------

Số: 37-QĐ/TW

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 1992

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC CỦA BAN TƯ TƯỞNG - VĂN HOÁ TRUNG ƯƠNG,

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng và Điều lệ do Đại hội VII thông qua,
- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VII,

BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG QUYẾT ĐỊNH:

I- CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BAN TƯ TƯỞNG - VĂN HOÁ TRUNG ƯƠNG

Ban Tư tưởng - văn hoá Trung ương là cơ quan tham mưu, chỉ đạo và kiểm tra của Ban Chấp hành Trung ương mà trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác tư tưởng, văn hoá trong Đảng và trong xã hội.

Ban Tư tưởng - văn hoá Trung ương có những nhiệm vụ:

1- Nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, dự báo tình hình tư tưởng trong Đảng và trong xã hội, những âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch, để kịp thời kiến nghị, đề xuất với Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp xây dựng Đảng về tư tưởng, đường lối, chính sách, nội dung và biện pháp lớn trên lĩnh vực công tác tư tưởng - văn hoá đối với toàn xã hội; các đối sách, nội dung, biện pháp chống chiến tranh tư tưởng và tâm lý của địch.

2- Giúp Ban Bí thư chỉ đạo và kiểm tra các tổ chức đảng trong việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về tư tưởng, văn hoá.

3- Kiểm tra về phương hướng chính trị tư tưởng trong hoạt động giảng dạy lý luận chính trị thuộc hệ thống trường đảng, hệ thống giáo dục quốc dân và hệ thống các trường ngành và đoàn thể; chăm lo giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị, thời sự, chính sách cho cán bộ, đảng viên ngoài các đối tượng thuộc hệ thống trường đảng và cho đông đảo nhân dân.

4- Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn nội dung hoạt động của hệ thống báo cáo viên từ trung ương đến cơ sở, trước hết là các đối tượng ở các cơ quan trung ương, một số trường đại học, cơ sở sản xuất kinh doanh lớn, câu lạc bộ những người về hưu...

5- Chỉ đạo nội dung, định hướng chính trị cho các cơ quan truyền thông đại chúng, các cơ quan xuất bản báo chí, văn hoá - văn nghệ, thể dục thể thao, các cơ quan thông tin, tuyên truyền đối ngoại ở trung ương và địa phương.

6- Nghiên cứu, tổng kết những vấn đề lý luận nghiệp vụ công tác tư tưởng, văn hoá; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ tuyên giáo các cấp, các ngành, các đoàn thể.

7- Kiểm tra, đề xuất và kiến nghị về tổ chức, chính sách, đội ngũ cán bộ của ngành, của khối theo quy định của Trung ương; tham gia ý kiến với các cấp, ngành liên quan trong việc sắp xếp, bố trí, đề bạt cán bộ cao cấp của các ban, ngành trong khối, các trưởng ban tuyên giáo tỉnh, thành phố, tổng biên tập báo, giám đốc các nhà xuất bản lớn ở trung ương và địa phương.

8- Phối hợp với đảng uỷ khối, với đảng đoàn, ban cán sự đảng của các cơ quan trong khối về công tác xây dựng Đảng.

II- TỔ CHỨC BỘ MÁY

Ban Tư tưởng-văn hoá Trung ương tổ chức bộ máy tinh, gọn, có chất lượng.

Theo quyết định này, lãnh đạo Ban sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp cán bộ, xây dựng quy chế làm việc trong cơ quan.

Ban Tư tưởng - văn hoá Trung ương phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Ban Khoa giáo Trung ương hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế của ban tuyên giáo tỉnh, thành, quận, huyện.

Ban Tư tưởng - văn hoá Trung ương, các ban, ngành có liên quan, các tỉnh uỷ, thành uỷ có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này thay cho Thông báo Số 43-TB/TW ngày 30-11-1987 của Ban Bí thư khoá VI.

 

 

T/M BAN BÍ THƯ
Đào Duy Tùng

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 37-QD/TW, QUYET DINH 37-QD 1992, BAN BI THU, CHUC NANG NHIEM VU, BAN TU TUONG VAN HOA TRUNG UONG, TO CHUC BO MAY, BO MAY HANH CHINH