04/04/1989 | 4303 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 36-HĐBT

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 1989

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH HUYỆN VÀM CỎ THUỘC TỈNH LONG AN

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Quyết định số 64B-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12 tháng 9 năm 1981;
Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An và Ban Tổ chức của Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay chia huyện Vàm Cỏ thuộc tỉnh Long An thành hai huyện lấy tên là huyện Châu Thành và huyện Tân Trụ:

- Huyện Châu Thành có 12 xã: Thanh Vĩnh Đông, Thuận Mỹ, Thanh Phú Long, An Lục Long, Dương Xuân Hội, Long Trì, Hiệp Thạch, Vĩnh Cộng, Hoà Phú, Bìnhng Qưới, Phú Ngãi Trị và Phước Tân Hưng; với 14.645,64 hécta diện tích tự nhiên và 93.006 nhân khẩu.

Địa giới huyện Châu Thành ở phía đồng giáp sông Vàm Cỏ; phía Tây giáp thị xã Tân An và tỉnh Tiền Giang; phía nam giáp tỉnh Tiền Giang; phía bắc sông Vàm Cỏ Tây.

- Huyện Tân Trụ có 10 xã: Nhựt Ninh, Tân Phước Tây, Bình Trinh Đông, An Nhựt Tân, Mỹ Bình, Quê Mỹ Thạnh, Lạc Tấn, Bình Tịnh, Đức Tân và Bình Lãng; với 10.269,56 hécta diện tích tự nhiên và 60.149 nhân khẩu.

Địa giới huyện Tân Trụ ở phía đông giáp sông Vàm Cỏ Đông; phía tây giáp huyện Thủ Thừa và thị xã Tân An; phía nam giáp sông Vàm Cỏ Tây; phía bắc giáp huyện Bến Lức.

Điều 2. Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An và Ban Tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Khánh

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 36-HDBT, QUYET DINH 36-HDBT 1989, HOI DONG BO TRUONG, PHAN VACH DIA GIOI HANH CHINH, PHAN VACH DIA GIOI HUYEN, TINH LONG AN, BO MAY HANH CHINH