17/08/1981 | 5941 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 34-HĐBT

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 1981

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 34 - HĐBT NGÀY 17 THÁNG 8 NĂM 1981 THÀNH LẬP HUYỆN CHƯ-SÊ THUỘC TỈNH GIA LAI - KON TUM

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ điều 107 của Hiến pháp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Căn cứ điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng;
Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai - Kon Tum và Ban tổ chức của Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê chuẩn việc thành lập một huyện mới lấy tên là huyên Chư-sê thuộc tỉnh Gia Lai - Kon Tum.

1. Huyện Chư - Sê gồm có các xã IA Têm, Bờ Ngong, AI Bă, Hơ Bông và xã Dun của huyện Măng Yang và các xã IA Glai, IA Hlốp, IA Blang, IA Hrũ, IA KO, IA Le và xã Nhơn Hoà của huyện Chư Prông cùng tỉnh đưa sang. Trụ sở huyện đóng tại xã Dun.

2. Địa giới của huyện Chư - Sê: phía bắc giáp huyện Măng Yang, phía nam giáp tỉnh Đắc Lắc, phía đông giáp huyện Măng Yang và huyện Ayun Pa, phía tây giáp huyện Chư Prông.

Điều 2: Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai - Kon Tum và Ban tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành quyết định.

 

Tố Hữu

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 34-HDBT, QUYET DINH 34-HDBT 1981, HOI DONG BO TRUONG, THANH LAP HUYEN, HUYEN CHU SE, TINH GIA LAI, TINH KON TUM, BO MAY HANH CHINH