09/02/1978 | 6121 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 34-CP

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 1978

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HUYỆN LỘC NINH THUỘC TỈNH SÔNG BÉ

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Điều 74 của Hiến pháp năm 1959 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của Ban tổ chức của Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh Sông Bé,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê chuẩn việc thành lập một huyện mới lấy tên là huyện Lộc Ninh thuộc tỉnh Sông Bé.

Huyện Lộc Ninh gồm có các xã: Thiên Hưng, Hưng Phước, Tân Hòa, Tân Tiến và Bù Tam của huyện Phước Long và các xã: Lộc Hiệp, Lộc Thành, Lộc Hưng, Lộc Quang, Lộc Khánh, Lộc Tấn và Lộc Thắng của huyện Bình Long cùng tỉnh đưa sang.

Điều 2. Ban tổ chức của Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh Sông Bé chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Hùng  

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 34-CP, QUYET DINH 34-CP 1978, HOI DONG CHINH PHU, THANH LAP HUYEN, HUYEN LOC NINH, TINH SONG BE, BO MAY HANH CHINH