14/12/2010 | 1970 Lượt xem |

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3358/QĐ-BNN-ĐMDN

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ XẾP LOẠI DOANH NGHIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008;
Căn cứ Quyết định số 224/2006/QĐ-TTg ngày 06/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả của hoạt động của doanh nghiệp nhà nước;
Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp tại Tờ trình ngày 16 tháng 11 năm 2010 v/v thành lập Hội đồng đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp, gồm các thành viên sau:

1. Chủ tịch Hội đồng: Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần;

2. Các ủy viên Hội đồng:

- Ông Lê Văn Uyển - Phó Vụ trưởng - Phó Trưởng Ban ĐMQLDNNN: Ủy viên thường trực;

- Ông Trần Phúc Đình - Phó Chánh Thanh tra Bộ;

- Ông Bùi Tất Tiếp - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch;

- Ông Nguyễn Văn Hà - Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính;

- Ông Nguyễn Văn Nam - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ;

- Ông Nguyễn Mạnh Hiền - Phó Chủ tịch Công đoàn Ngành NN VN;

- Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ khi Chủ tịch Hội đồng có yêu cầu.

3. Giúp việc Hội đồng có các chuyên viên Ban Đổi mới và QLDNNN được phân công theo dõi, giám sát các doanh nghiệp.

Điều 2. Hội đồng đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp có nhiệm vụ xem xét hoạt động của doanh nghiệp thông qua các tài liệu báo cáo và hệ thống tiêu chí theo các quy định hiện hành của nhà nước.

Các ủy viên của Hội đồng có trách nhiệm xem xét các báo cáo của doanh nghiệp và thực hiện giám sát doanh nghiệp để có ý kiến đánh giá toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp theo các tiêu chí nhà nước quy định, đồng thời chịu trách nhiệm về những nội dung cụ thể như sau:

- Ban Đổi mới và QLDNNN: Tiếp nhận, kiểm tra các kế hoạch, báo cáo tài chính, thống kê theo định kỳ, báo cáo đột xuất và báo cáo khác của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và yêu cầu của chủ sở hữu để nghiên cứu, phân tích và đưa ra nhận xét, đánh giá tổng thể; tổng hợp ý kiến nhận xét đánh giá của các ủy viên và kết luận của Chủ tịch Hội đồng để thảo văn bản xếp loại doanh nghiệp trình Lãnh đạo Bộ ký; thảo và trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành các văn bản liên quan đến xếp loại doanh nghiệp; chuẩn bị các nội dung khi họp Hội đồng thẩm định, Thực hiện đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, các chỉ tiêu khoản a, b, đ mục 1 Điều 12 Quyết định số 224/2006/QĐ-TTg ngày 06/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

- Thanh tra Bộ: Nhận xét, đánh giá việc thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại doanh nghiệp trong năm xếp loại theo khoản d mục 1 Điều 12 Quyết định số 224/2006/QĐ-TTg ngày 06/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

- Vụ Kế hoạch: Nhận xét, đánh giá việc thực hiện mục tiêu nhiệm vụ được giao, chiến lược, kế hoạch sản xuất, kinh doanh hàng năm và dài hạn các dự án đầu tư xây dựng của doanh nghiệp, hiệu quả của dự án đầu tư.

- Vụ Tài chính: Xem xét, đánh giá tình hình tài chính, việc đầu tư ra ngoài doanh nghiệp, phương án huy động vốn, bảo toàn và phát triển vốn, khả năng thanh toán nợ của doanh nghiệp theo khoản c mục 1 Điều 12 Quyết định số 224/2006/QĐ-TTg ngày 06/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

- Vụ Tổ chức cán bộ: Đánh giá việc tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, điều hành của Ban Tổng giám đốc, người được đại diện ủy quyền chủ sở hữu hoặc đại diện phần vốn của công ty tại doanh nghiệp khác. Việc chấp hành các nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu, điều lệ của doanh nghiệp và Điều 14 Quyết định số 224/2006/QĐ-TTg ngày 06/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

- Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT: Xem xét, đánh giá về việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động, chế độ lương, thưởng và quỹ phúc lợi khen thưởng. Xem xét tính dân chủ, công khai minh bạch trong hoạt động của doanh nghiệp theo các quy định của nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng - Trưởng ban Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, các Công ty TNHH một thành viên thuộc Bộ và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN (để BC);
- Các Cty TNHH MTV thuộc Bộ (để TH);
- Lưu: VT, ĐMDN (2b).

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 3358/QD-BNN-DMDN, QUYET DINH 3358 2010, BO NONG NGHIEP VA PHAT TRIEN N, HOI DONG DANH GIA HIEU QUA HOAT DONG, XEP LOAI DOANH NGHIEP, DOANH NGHIEP, BO MAY HANH CHINH