02/11/2006 | 4672 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 33/2006/QĐ-UBND

Quận 5, ngày 02 tháng 11 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THÀNH LẬP PHÒNG Y TẾ QUẬN 5

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 172/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BYT-BNV ngày 12 tháng 4 năm 2005 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân quản lý Nhà nước về y tế ở địa phương;
Căn cứ Quyết định số 120/2006/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện;
Căn cứ Thông báo số 168-TBNS/QU ngày 23 tháng 10 năm 2006 của Ban Thường vụ Quận ủy
;
Xét đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ quận 5 tại Tờ trình số 66/TTr-NV ngày 12 tháng 10 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Phòng Y tế trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 5.

Phòng Y tế quận 5 là phòng ban chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 5, hoạt động theo cơ chế “Một cửa, Một dấu”. Phòng Y tế thực hiện chức năng nhiệm vụ, quyền hạn quản lý Nhà nước về y tế trên địa bàn quận 5 theo quy định tại Nghị định số 172/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BYT-BNV ngày 12 tháng 4 năm 2005 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân quản lý Nhà nước về y tế ở địa phương.

Điều 2. Biên chế của Phòng Y tế do Ủy ban nhân dân quận 5 phân bố trong chỉ tiêu biên chế hành chính của quận, được Ủy ban nhân dân thành phố giao hàng năm.

Phòng Nội vụ có nhiệm vụ hướng dẫn Phòng Y tế xây dựng Quy chế tổ chức, hoạt động thông qua Ủy ban nhân dân quận phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 7 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Trưởng Phòng Nội vụ, Phòng Y tế quận 5 và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Công Luận

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 33/2006/QD-UBND, QUYET DINH 33, THANH PHO HO CHI MINH, THANH LAP PHONG Y TE QUAN 5, THE THAO- Y TE