15/12/1977 | 4619 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 329-CP

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 1977

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI HUYỆN VÀ THỊ XÃ THUỘC TỈNH THUẬN HẢI

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Điều 74 của Hiến pháp năm 1959 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của Ban tổ chức của Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh Thuận Hải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê chuẩn việc phân vạch địa giới huyện và thị xã thuộc tỉnh Thuận Hải như sau:

1. Thành lập huyện Phú Quý trên đảo Phú Quý thuộc tỉnh Thuận Hải.

Huyện Phú Quý gồm có xã Tam Thanh, xã Ngũ Phụng và xã Long Hải.

2. Sáp nhập xã Hàm Hải của huyện Hàm Thuận vào thị xã Phan Thiết.

Điều 2. Ban tổ chức của Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh Thuận Hải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Hùng

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 329-CP, QUYET DINH 329-CP, HOI DONG CHINH PHU, PHAN VACH DIA GIOI, PHAN VACH DIA GIOI HUYEN, PHAN VACH DIA GIOI THI XA, TINH THUAN HAI, BO MAY HANH CHINH