13/09/1979 | 3429 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
*******

Số: 326-CP

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 1979

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN – NÔM THUỘC ỦY BAN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14/7/1960;
Căn cứ vào Nghị định số 117-CP ngày 31/7/1967 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam;
Căn cứ vào quyết định của Hội đồng Chính phủ số 311-CP ngày 08/09/1979 về công tác bảo tồn và khai thác các tư liệu Hán, Nôm
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay thành lập Viện nghiên cứu Hán – Nôm thuộc Ủy ban khoa học xã hội Việt Nam.

Điều 2: Viện nghiên cứu Hán – Nôm là trung tâm bảo tồn các tư liệu nguyên bản ghi bằng chữ Hán, chữ Nôm, đồng thời là trung tâm khai thác các tư liệu Hán, Nôm.

Viện nghiên cứu Hán – Nôm do một viện trưởng phụ trách và một số phó viện trưởng giúp việc.

Điều 3: Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện nghiên cứu Hán – Nôm.

Điều 4: Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Thanh nghị

 

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 326-CP, QUYET DINH 326-CP 1979, HOI DONG CHINH PHU, THANH LAP VIEN NGHIEN CUU, UY BAN KHOA HOC XA HOI VIET NAM, VIEN NGHIEN CUU HAN NOM, BO MAY HANH CHINH