23/09/2009 | 2424 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 32/2009/QĐ-UBND

Vị Thanh, ngày 23 tháng 9 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIẢI THỂ BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HUYỆN CHÂU THÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14 tháng 02 năm 2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về: lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giải thể Ban Quản lý dự án Đầu tư - Xây dựng huyện Châu Thành, được thành lập theo Quyết định số 27/2004/QĐ-UB ngày 13 tháng 01 năm 2004 của Ủy ban nhân dân lâm thời tỉnh Hậu Giang về việc thành lập các cơ quan chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thị xã Vị Thanh và các huyện, tỉnh Hậu Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Giao Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Chủ đầu tư) thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Châu Thành, bổ nhiệm Trưởng ban Ban Quản lý; đồng thời, sắp xếp, bố trí nhân sự Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Châu Thành theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VP. Chính phủ (HN-TPHCM);
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Sở Tư pháp (Phòng VB-TT);
- Lưu: VT, NCTH. TP

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Minh Chắc

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 32/2009/QD-UBND, QUYET DINH 32, TINH HAU GIANG, DU AN DAU TU XAY DUNG, GIAI THE BAN QUAN LY, HUYEN CHAU THANH, BO MAY HANH CHINH, XAY DUNG- DO THI