27/12/2004 | 1690 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 318/2004/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ XỬ LÝ KẾT DƯ NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2003

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
- Căn cứ Thông tư số 103/1998/TT-BTC ngày 18 tháng 7 năm 1998 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về phân cấp, lập, chấp hành và quyết toán ngân sách Nhà nước ;
- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 8959/TC-NS ngày 21 tháng 12 năm 2004 về xử lý kết dư ngân sách năm 2003 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay xử lý kết dư ngân sách thành phố năm 2003 như sau :

1. Cho chuyển 415.797.992.704 (bốn trăm mười lăm tỷ bảy trăm chín mươi bảy triệu chín trăm chín mươi hai ngàn bảy trăm lẻ bốn) đồng đó chi tạm ứng trong năm 2003 sang thu ngân sách năm 2004 để theo dừi, xử lý thu hồi.

2. Cho chuyển 151.737.382.461 (một trăm năm mươi mốt tỷ bảy trăm ba mươi bảy triệu ba trăm tám mươi hai ngàn bốn trăm sáu mươi mốt) đồng là khoản thu để lại chi đầu tư trong năm 2003 nhưng chưa chi, chuyển vào thu ngân sách thành phố năm 2004 để chi tiếp.

Điều 2. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

 

Nơi nhận :
- Như điều 2
- TTUB : CT, PCT/TT, TM
- VP HĐ-UB : PVP/KT
- Tổ TM, TH
- Lưu (TM/P)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 318/2004/QD-UB, QUYET DINH 318, THANH PHO HO CHI MINH, NGAN SACH THANH PHO, XU LY KET DU, NAM 2003, TAI CHINH NHA NUOC