15/10/1991 | 6006 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 316-HĐBT

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 1991

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HUYỆN MỚI NGỌC HỒI THUỘC TỈNH KON TUM 

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Quyết định 64-B/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12 tháng 9 năm 1981;
Xét đề nghị của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Gia Lai - Kon Tum và Ban Tổ chức - cán bộ của Chính phủ
,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay thành lập huyện Ngọc Hồi, thuộc tỉnh Kom Tum như sau:

Thành lập huyện Ngọc Hồi trên cơ sở: 3 xã của huyện Sa Thầy là các xã Đăk Xú, Pờ Y, Sa Lon với 46. 000 hécta diện tích tự nhiên và 6. 794 nhân khẩu; xã Đak Ang của huyện Đăk Tô với 13.864 hécta diện tích tự nhiên và 1.785 nhân khẩu; xã Dục Nông của huyện Đăk Glei với 26.890 hécta diện tích tự nhiên và 4.008 nhân khẩu.

Sau khi phân vạch và điều chỉnh địa giới:

- Huyện Ngọc Hồi có 86.754 hécta diện tích tự nhiên và 12.587 nhân khẩu; bao gồm các xã: Đăk Xú, Pờ Y, Sa Lon, Dục Nông và Đăk Ang.

Địa giới huyện Ngọc Hồi: phía Đông giáp huyện Đăk Tô; phía Tây giáp nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào và nước Căm-pu-chia; phía Nam giáp huyện Sa Thầy; phía Bắc giáp huyện Đăk Glei.

- Huyện Đăk Glei còn 165.360 hécta diện tích tự nhiên và 23.468 nhân khẩu; bao gồm 9 xã: Ngọc Linh, Đăk Plô, Đăk Nhoong, Đăk Loong, Đăk Chong, Mường Hoang, Đăk Pek, Đăk Krong, Đăk Môn.

Địa giới Đăk Glei: Phía Đông giáp huyện Đăk Tô và tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng; phía Tây giáp nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào; phía Nam giáp huyện Ngọc Hồi, phía Bắc giáp tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.

- Huyện Đăk Tô còn 192.146 hécta diện tích tự nhiên và 43.173 nhân khẩu; bao gồm 17 xã, thị trấn: xã Ngọc Lây, Ngọc Yên, Đăk Hring, Đăk Pxi, Măng Xăng, Đăk Xao, Kăk Na, Ngọc Tụ, Tân Cảnh, Pô Kô, Diên Biah, Kon Đào, Đăk Hà và thị trấn Đăk Tô.

Địa giới huyện Đăk Tô: Phía Đông giáp huyện Kon Plông; phía Tây giáp huyện Đăk Glei và huyện Ngọc Hồi; phía Nam giáp huyện Sa Thầy và thị xã Kon Tum; phía Bắc giáp tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.

- Huyện Sa Thầy còn 228.860 hécta diện tích tự nhiên và 8.012 nhân khẩu; bao gồm 9 xã, thị trấn: xã Mô Rai, Ya Ly, Ya Xiêr, Sa Bình, Sa Nghĩa, Sa Nhơn, Sa Sơn, Rờ Kơi và thị trấn Sa Thầy.

Địa giới huyện Sa Thầy: phía Đông giáp thị xã Kom Tum; phía Tây giáp nước Căm-pu-chia, phía Nam giáp huyện Chư Păk; phía Bắc giáp huyện Ngọc Hồi, huyện Đăk Tô.

Điều 2. Uỷ ban Nhân dân tỉnh Kon Tum và Ban Tổ chức - Cán bộ của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Khánh

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 316-HDBT, QUYET DINH 316-HDBT, HOI DONG BO TRUONG, THANH LAP HUYEN, HUYEN NGOC HOI, TINH KON TUM, BO MAY HANH CHINH