24/02/2011 | 2106 Lượt xem |

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 273/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ NHIỆM HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về việc chuyển đổi Công ty nhà nước thành công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
Căn cứ Quyết định số 975/QĐ-TTg, ngày 25 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;
Xét Tờ trình số 12135/TTr-BCT, ngày 01 tháng 12 năm 2010 của Bộ Công Thương; Tờ trình số 46/TTr-BNV, ngày 07 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam như sau:

1. Ông Đào Văn Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên;

2. Ông Phạm Lê Thanh, Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên;

3. Ông Nguyễn Bỉnh Niệm, Ủy viên Hội đồng quản trị, giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên;

4. Ông Lâm Du Sơn, Ủy viên Hội đồng quản trị, giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên;

5. Ông Vũ Đức Thìn, Ủy viên Hội đồng quản trị, giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên;

6. Ông Đào Hiếu, Ủy viên Hội đồng quản trị, giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, ĐMDN, VPBCS (5);
- Lưu: VT, TCCV.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 273/QD-TTG, QUYET DINH 273 2011, THU TUONG CHINH PHU, HOI DONG THANH VIEN, CONG TY TRACH NHIEM HUU HAN MOT THANH VIEN, TAP DOAN DIEN LUC VIET NAM, DOANH NGHIEP