23/10/1978 | 4294 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 273-CP

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 1978

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP XÃ VỊ TÂN THUỘC HUYỆN LONG MỸ, TỈNH HẬU GIANG VÀ XÁC ĐỊNH ĐỊA GIỚI CỦA THỊ TRẤN VỊ THANH, THUỘC HUYỆN LONG MỸ CÙNG TỈNH

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Điều 74 của Hiến pháp năm 1959 quy định quyền hạn của Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê chuẩn việc thành lập một xã mới lấy tên là xã Vị Tân thuộc huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang và xác định địa giới của xã Vị Tân và thị trấn Vị Thanh thuộc huyện Long Mỹ cùng tỉnh như sau:

- Địa giới của xã Vị Tân ở phía Bắc giáp xã Hòa Thuận (huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang); phía Đông giáp xã Vị Thủy; phía Tây giáp xã Vĩnh Hòa Hưng (huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang); phía Nam giáp thị trấn Vị Thanh;

- Địa giới của thị trấn Vị Thanh ở phía Bắc và phía Tây giáp xã Vị Tân; phía Đông giáp xã Vị Thủy; phía Nam giáp xã Vĩnh Thuận Đông.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. VÀ THỪA ỦY QUYỀN CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG




Vũ Tuân

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 273-CP, QUYET DINH 273-CP 1978, HOI DONG CHINH PHU, THANH LAP XA, HUYEN LONG MY, TINH HAU GIANG, XA VI TAN, XAC DINH DIA GIOI THI TRAN, THI TRAN VI THANH, BO MAY HANH CHINH