23/10/1978 | 5755 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 272-CP

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 1978

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SÁP NHẬP XÃ HỐ NAI 1 VÀ XÃ HỐ NAI 2 CỦA HUYỆN THỐNG NHẤT, TỈNH ĐỒNG NAI VÀO THÀNH PHỐ BIÊN HÒA CÙNG TỈNH

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Điều 74 của Hiến pháp năm 1959 quy định quyền hạn của Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê chuẩn việc sáp nhập các xã Hố Nai 1 và Hố Nai 2 của huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai vào thành phố Biên Hòa cùng tỉnh và chuyển các xã này thành các phường gọi là phường Hố Nai 1 và phường Hố Nai 2, thuộc thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. VÀ THỪA ỦY QUYỀN CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG
Vũ Tuân

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 272-CP, QUYET DINH 272-CP 1978, HOI DONG CHINH PHU, SAP NHAP XA, HUYEN THONG NHAT, TINH DONG NAI, THANH PHO BIEN HOA, XA HO NAI 1, XA HO NAI 2, BO MAY HANH CHINH