28/01/1967 | 4368 Lượt xem |

BỘ NỘI VỤ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 27-NV

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 1967

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ CHUẨN VIỆC THÀNH LẬP THỊ TRẤN NÔNG TRƯỜNG ĐỒNG GIAO TRỰC THUỘC HUYỆN YÊN-MÔ, VÀ THỊ TRẤN NÔNG TRƯỜNG BÌNH-MINH TRỰC THUỘC HUYỆN KIM-SƠN, TỈNH NINH-BÌNH

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị định số 130-CP ngày 29 tháng 9 năm 1961 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nội vụ;
Căn cứ Quyết định số 56-CP ngày 24 tháng 4 năm 1963 của Hội đồng Chính phủ ủy nhiệm cho Bộ Nội vụ phê chuẩn việc phân vạch địa giới có liên quan đến các đơn vị hành chính xã, thị trấn;
Theo đề nghị của Ủy ban hành chính tỉnh Ninh-bình;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay phê chuẩn việc thành lập thị trấn nông trường Đồng-giao trực thuộc huyện Yên-mô và thị trấn nông trường Bình-minh trực thuộc huyện Kim-sơn, tỉnh Ninh-bình.

Điều 2. - Ủy ban hành chính tỉnh Ninh-bình, các ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ chính quyền địa phương Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG
Tô Quang Đẩu

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 27-NV, QUYET DINH 27-NV 1967, BO NOI VU, THI TRAN NONG TRUONG DONG GIAO, HUYEN YEN MO, THI TRAN NONG TRUONG BINH MINH, HUYEN KIM SON, TINH NINH BINH, BO MAY HANH CHINH