13/07/1967 | 3819 Lượt xem |

BỘ NỘI VỤ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 269-NV

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 1967

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ CHUẨN VIỆC THÀNH LẬP 2 THỊ TRẤN NÔNG TRƯỜNG THUỘC TỈNH HÒA-BÌNH

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ nghị định số 130-CP ngày 29-9-1961 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nội vụ;
Căn cứ Quyết định số 56-CP ngày 24-4-1963 của Hội đồng Chính phủ ủy nhiệm cho Bộ Nội vụ phê chuẩn việc phân vạch địa giới có liên quan đến các đơn vị hành chính xã và thị trấn;
Theo đề nghị của Ủy ban hành chính tỉnh Hòa-bình.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: - Nay phê chuẩn việc thành lập thị trấn ở các nông trường quốc doanh có tên dưới đây thuộc tỉnh Hòa – bình:

- Thị trấn nông trường Thanh – hà trực thuộc huyện Kim – bôi;

- Thị trấn nông trường Sông – bôi trực thuộc huyện Lạc - thủy;

Điều 2: - Ủy ban hành chính tỉnh Hòa – bình, các ông Chánh văn phòng và Vụ trưởng Vụ chính quyền địa phương Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG
Tô Quang Đẩu

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 269-NV, QUYET DINH 269-NV 1967, BO NOI VU, THI TRAN NONG TRUONG, THANH LAP, TINH HOA BINH, BO MAY HANH CHINH