23/10/1978 | 3825 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 268-CP

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 1978

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP MỘT SỐ THỊ TRẤN THUỘC CÁC HUYỆN CAM RANH VÀ KHÁNH NINH THUỘC TỈNH PHÚ KHÁNH

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Điều 74 của Hiến pháp năm 1959 quy định quyền hạn của Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Khánh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê chuẩn việc thành lập một số thị trấn thuộc các huyện Cam Ranh và Khánh Ninh thuộc tỉnh Phú Khánh như sau:

1. Thành lập các thị trấn Ba Ngòi thuộc huyện Cam Ranh, thị trấn Ninh Hòa và thị trấn Vạn Giã thuộc huyện Khánh Ninh.

2. Địa giới của thị trấn Ba Ngòi ở phía bắc giáp xã Cam Phúc tại cây số 1507 trên đường quốc lộ 1; phía đông giáp bờ vịnh Cam Ranh; phía nam giáp xã Cam Thịnh; phía tây giáp xã Cam Phước từ cây số 1 của đường tỉnh lộ 9 đến phía đông chân núi Hòn Rồng.

3. Địa giới của thị trấn Ninh Hòa ở phía bắc giáp dãy núi Ô Gà từ đỉnh đèo Bánh Ít đến đường sắt; phía đông giáp đường quốc lộ 1 từ ngã ba đường đến đỉnh đèo Bánh Ít; phía nam giáp từ ngã ba quốc lộ 1 đến đường sắt; phía tây giáp từ đường sắt đến dãy núi Ô Gà.

4. Địa giới của thị trấn Vạn Giã ở phía bắc giáp từ đường sắt, quốc lộ 1 đến sông Chà Là chảy ra biển; phía đông giáp biển; phía nam giáp sông có cầu Bà Bường chảy ra biển; phía tây giáp đường sắt.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Khánh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

T.M. VÀ THỪA ỦY QUYỀN CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG
Vũ Tuân

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 268-CP, QUYET DINH 268-CP, HOI DONG CHINH PHU, THANH LAP THI TRAN, HUYEN CAM RANH, TINH PHU KHANH, HUYEN KHANH NINH, BO MAY HANH CHINH