23/10/1978 | 3195 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 267-CP

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 1978

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ XÃ VÀ THỊ TRẤN THUỘC TỈNH THANH HÓA

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Điều 74 của Hiến pháp năm 1959 quy định quyền hạn của Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê chuẩn việc điều chỉnh địa giới một số xã và thị trấn thuộc các huyện Thiệu Yên, Thọ Xuân và Lương Ngọc tỉnh Thanh Hóa như sau:

- Huyện Thiệu Yên:

Hợp nhất xã Yên Quý và xã Yên Lộc thành một xã lấy tên là xã Quý Lộc.

- Huyện Thọ Xuân:

Hợp nhất xã Xuân Thành, xã Hạnh Phúc và xã Bắc Lương thành một xã lấy tên là xã Thọ Thành.

- Huyện Lương Ngọc:

Sáp nhập thị trấn nông trường Thống Nhất của huyện Lương Ngọc vào huyện Thiệu Yên.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

T.M. VÀ THỪA ỦY QUYỀN CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG
Vũ Tuân

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 267-CP, QUYET DINH 267-CP, HOI DONG CHINH PHU, DIEU CHINH DIA GIOI THI TRAN, DIEU CHINH DIA GIOI XA, TINH THANH HOA, BO MAY HANH CHINH