01/02/1985 | 3820 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 26-HĐBT

Hà Nội, ngày 01 tháng 2 năm 1985

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 26-HĐBT NGÀY 1 THÁNG 2 NĂM 1985 VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ XÃ, THỊ TRẤN CỦA MỘT SỐ HUYỆN, THỊ XÃ THUỘC TỈNH GIA LAI-KON TUM

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã chủ nghĩa Việt Nam ngày 18-12-1980;
Căn cứ Điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Căn cứ Quyết định số 214-CP ngày 21-11-1970 về việc uỷ nhiệm cho Phủ Thủ tướng phân vạch địa giới có liên quan đến các đơn vị hành chính xã và thị trấn;
Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai-Kon Tum,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1- Nay phân vạch địa giới một số xã, thị trấn thuộc các huyện Kon Plông, Chư Păh và thị xã Kon Tum như sau:

1. Huyện Kon Plông:

Chia xã Đak Pne thành hai xã lấy tên là xã Đak Pne và xã Kon Pne.

Địa giới xã Đak Pne ở phía đông giáp xã Đak Rong (huyện Kon Plông); phía tây giáp các xã Tân Lập, Đak Ruồng (huyện Kon Plông); phía nam giáp xã Kon Pne (huyện Kon Plông); phía bắc giáp xã Mang Cành (huyện Kon Plông).

Địa giới xã Kon Pne ở phía đông giáp các xã Đak Rong (huyện Kon Plông), Kơ Rong (huyện An Khê); phía tây giáp các xã Hà Đông, Hà Tây (huyện Mang Yang); phía nam giáp các xã AYun, Hà Đông (huyện Mang Yang); phía bắc giáp xã Đak Pne (huyện Kon Plông).

2. Thị xã Kon Tum:

Chia xã Đak La thành hai xã lấy tên là xã Đak La và xã Hà Mòn.

Địa giới xã Đak La ở phía đông giáp các xã Đak Ui, Đak Câm (thị xã Kon Tum); phía tây giáp các xã Hà Mòn, Krong (thị xã Kon Tum); Phía nam giáp các xã Ngọk Bay, Vinh Quang (thị xã Kon Tum); phía bắc giáp xã Hà Mòn (thị xã Kon Tum).

Địa giới xã Hà Mòn ở phía đông giáp các xã Đak La, Đak Ui (thị xã Kon Tum); phía tây giáp các xã Sa Nhơn, Sa Nghĩa (huyện Sa Thầy); phía nam giáp xã Krong (thị xã Kon Tum); phía bắc giáp xã Diên Bình (huyện Đak Tô).

3. Huyện Chư Păh:

Thành lập thị trấn Chư Păh (thị trấn huyện lỵ). Thị trấn Chư Păk bao gồm làng kép của xã Ia Pếch, làng Blang Yam và các hợp tác xã Thắng Trạch, Thắng Cường của xã Ia Hrung chuyển sang.

Địa giới thị trấn Chư Păh ở phía đông giáp xã Ia Der (huyện Chư Păh); phía tây giáp xã Ia Hrung (huyện Chư Păh); phía nam giáp xã Ia Pếch (huyện Chư Păh); phía bắc giáp các xã Ia Hrung và xã Ia Der (huyện Chư Păh).

Điều 2- Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai - Kon Tum chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Đoàn Trọng Truyến

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 26-HDBT, QUYET DINH 26-HDBT, HOI DONG BO TRUONG, TINH GIA LAI, PHAN VACH DIA GIOI XA, PHAN VACH DIA GIOI THI TRAN, PHAN VACH DIA GIOI HUYEN, PHAN VACH DIA GIOI THI XA, BO MAY HANH CHINH