17/12/2009 | 4511 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2541/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 17 tháng 12 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TẬP ĐƠN GIÁ SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG – TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Định mức dự toán sửa chữa công trình xây dựng công bố kèm theo Văn bản số 1778/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng; và các chế độ chính sách hiện hành;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 220/TT-SXD ngày 02/12/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này “Tập đơn giá sửa chữa công trình xây dựng, trên địa bàn thành phố Hải Phòng”.

Tập đơn giá này để các chủ đầu tư tham khảo, quyết định việc áp dụng hoặc vận dụng làm cơ sở xác định giá xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Điều 2.

- Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2010.

- Giao Sở Xây dựng hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hải Phòng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và Thủ trưởng các ngành, các cấp có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng (thay báo cáo);
- Các ĐC TT TƯ;
- TT HĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Như Điều 3;
- Các PVP UBND TP;
- CV: XD, TC, GT, NN, VX;
- Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TP HẢI PHÒNG
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thành

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 2541/QD-UBND, QUYET DINH 2541, THANH PHO HAI PHONG, DON GIA SUA CHUA CONG TRINH, SUA CHUA CONG TRINH XAY DUNG, XAY DUNG - DO THI