10/10/1978 | 4794 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 254-CP

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 1978 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHIA HUYỆN ĐAK TÔ THUỘC TỈNH GIA LAI – KON TUM THÀNH HAI HUYỆN

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào điều 74 của Hiến pháp năm 1959, quy định những quyền hạn của Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai – Kon Tum và Ban tổ chức của Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê chuẩn việc chia huyện Đak Tô thuộc tỉnh Gia Lai – Kon Tum thành hai huyện, một huyện lấy tên là Đak Tô và một huyện lấy tên là Sa Thầy.

- Huyện Dak Tô gồm có các xã: Tân Cảnh, Đak Pxy, Kon Đào, Đak Tơ Kan, Đak Sao, Mang Xang, Ngok Yêu, Diên Bình, Pô Kô, Ngok Tụ, Đak Ang, Đak Na, Tu Mơ Rông, Ngok Lay.

- Huyện Sa Thầy gồm có các xã: Rơ Kơi, Mô Rai, Pờ Y, Đak Xú; chuyển xã Ia Ly của thị xã Kon Tum về huyện Sa Thầy, và toàn bộ đất đai còn lại của huyện Sa Thầy (tức H67) thuộc tỉnh Kon Tum cũ.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai – Kon Tum và Ban tổ chức Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Hùng

 

 

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 254-CP, QUYET DINH 254-CP, HOI DONG CHINH PHU, CHIA HUYEN, HUYEN DAK TO, TINH GIA LAI, TINH KON TUM, BO MAY HANH CHINH