28/01/1967 | 4029 Lượt xem |

BỘ NỘI VỤ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 25-NV

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 1967

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ CHUẨN VIỆC THÀNH LẬP THỊ TRẤN NÔNG TRƯỜNG VIỆT-LÂM  TRỰC THUỘC HUYỆN BẮC-GIANG TỈNH HÀ-GIANG

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị định số 130-CP ngày 29 tháng 9 năm 1961 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nội vụ;
Căn cứ Quyết định số 56-CP ngày 24 tháng 4 năm 1963 của Hội đồng Chính phủ ủy nhiệm cho Bộ Nội vụ phê chuẩn việc phân vạch địa giới có liên quan đến các đơn vị hành chính xã, thị trấn;
Theo đề nghị của Ủy ban hành chính tỉnh Hà-giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay phê chuẩn việc thành lập thị trấn nông trường Việt-lâm trực thuộc huyện Bắc-giang, tỉnh Hà-giang.

Điều 2. - Ủy ban hành chính tỉnh Hà-giang, các ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ chính quyền địa phương Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
 

 

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG
Tô Quang Đầu

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 25-NV, QUYET DINH 25-NV 1967, BO NOI VU, THI TRAN NONG TRUONG VIET LAM, THI TRAN NONG TRUONG, THANH LAP, TINH HA GIANG, BO MAY HANH CHINH