07/12/2005 | 3496 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2330/2005/QĐ-CT

Bắc Ninh, ngày 07 tháng 12 năm 2005 

 

QUYẾT ÐỊNH

V/V CỬ CÁN BỘ ĐI NGHIÊN CỨU SINH

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật tổ chức HÐND và UBND ngày 26.11.2003;
Căn cứ Quyết định số 60/2005/QÐ-UB ngày 06/6/2005 của UBND tỉnh Bắc Ninh về qui định chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng nhân tài tỉnh Bắc Ninh; Văn bản liên ngành số 487/HDLN ngày 24/11/2005 của Sở Nội vụ - Sở Tài chính, hướng dẫn thực hiện Quyết định số 60/2005/QÐ-UB;
Căn cứ công văn số 1280-CV/TU, ngày 29.11.2005 của Tỉnh uỷ Bắc Ninh về việc cử cán bộ đi học,

QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1. Cử ông Bùi Vĩnh Kiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh tham gia nghiên cứu sinh khoá 2005 - 2008 tại Trường Ðại học Kinh tế quốc dân Hà Nội.

Ðiều 2. Ông Bùi Vĩnh Kiên được hưởng mọi quyền lợi đối với cán bộ, công chức đi học theo chế độ, chính sách hiện hành của Nhà nước và qui định tại Quyết định số 60/2005/QÐ-UB ngày 06/6/2005 của UBND tỉnh Bắc Ninh.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, các cơ quan có liên quan và ông Bùi Vĩnh Kiên căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

CHỦ TỊCH 
Nguyễn Công Ngọ

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 2330/2005/QD-CT, QUYET DINH 2330, TINH BAC NINH, CU CAN BO DI NGHIEN CUU SINH, BUI VINH KIEN, BO MAY HANH CHINH