12/08/2009 | 1389 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 23/2009/QĐ-UBND

Quận 9, ngày 12 tháng 08 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHIA TÁCH TỔ DÂN PHỐ TẠI KHU PHỐ 1, KHU PHỐ 4 VÀ KHU PHỐ 5 THUỘC PHƯỜNG PHƯỚC LONG B

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 72/2007/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ dân phố, khu phố;
Căn cứ Công văn số 1166/SNV-XDCQ ngày 04 tháng 10 năm 2006 của Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn quy trình và hồ sơ chia tách, thành lập, sắp xếp khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân;
Xét Tờ trình số 130/TTr-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhân dân phường Phước Long B về việc đề nghị chia tách, thành lập mới các Tổ dân phố trên địa bàn phường;
Theo đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ quận 9,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay chia tách Tổ Dân phố (sau đây gọi tắt là Tổ) tại Khu phố 1, Khu phố 4 và Khu phố 5 thuộc phường Phước Long B như sau:

1. Tại Khu phố 1:

Tổ 2 được chia tách thành 02 Tổ với tên gọi là Tổ 2: 70 hộ và Tổ 6: 71 hộ.

Như vậy, tổng số Tổ Dân phố sau khi chia tách tại Khu phố 1 là 06 Tổ Dân phố.

2. Tại Khu phố 4:

- Tổ 7 được chia tách thành 02 Tổ với tên gọi là Tổ 7: 74 hộ và Tổ 13: 101 hộ;

- Tổ 8 được chia tách thành 02 Tổ với tên gọi là Tổ 8: 88 hộ và Tổ 14: 63 hộ;

- Tổ 9 được chia tách thành 02 Tổ với tên gọi là Tổ 9: 101 hộ và Tổ 15: 113 hộ. Như vậy, tổng số Tổ Dân phố sau khi chia tách tại Khu phố 4 là 15 Tổ Dân phố.

3. Tại Khu phố 5:

- Một phần Tổ 19 và 10 hộ dân Tổ 3 được chia tách thành 02 Tổ với tên gọi là Tổ 19: 113 hộ và Tổ 20: 75 hộ;

- Một phần Tổ 4 và một phần Tổ 11 được chia tách thành 02 Tổ với tên gọi là Tổ 4: 98 hộ và Tổ 21: 65 hộ;

- Tổ 1 được chia tách thành 02 Tổ với tên gọi là Tổ 1: 62 hộ và Tổ 22: 87 hộ;

- Tổ 2 được chia tách thành 02 Tổ với tên gọi là Tổ 2: 135 hộ và Tổ 23: 71 hộ;

- Tổ 14 được chia tách thành 04 Tổ với tên gọi là Tổ 14: 63 hộ, Tổ 24: 66 hộ, Tổ 25: 66 hộ và Tổ 26: 65 hộ.

- Một phần Tổ 11 còn lại được chia tách thành 02 Tổ với tên gọi là Tổ 11: 64 hộ và Tổ 27: 90 hộ;

- Tổ 5 được chia tách thành 02 Tổ với tên gọi là Tổ 5: 65 hộ và Tổ 28: 67 hộ;

- Tổ 6 được chia tách thành 02 Tổ với tên gọi là Tổ 6: 60 hộ và Tổ 29: 63 hộ.

Như vậy, tổng số Tổ Dân phố sau khi chia tách tại Khu phố 5 là 29 Tổ Dân phố.

Điều 2. Ủy ban nhân dân phường Phước Long B có trách nhiệm tổ chức thực hiện các thủ tục liên quan, đồng thời tiến hành bầu Ban điều hành cho các Tổ Dân phố mới được chia tách nhằm đảm bảo hoạt động và hoàn thành có hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 (bảy) ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Phòng Nội vụ quận, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phước Long B chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Thị Tám

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 23/2009/QD-UBND, QUYET DINH 23, THANH PHO HO CHI MINH, CHIA TACH TO DAN PHO, PHUONG PHUOC LONG B, QUAN 9, BO MAY HANH CHINH