16/12/2003 | 4019 Lượt xem |

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 221/2003/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY CƠ KHÍ A74 THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN A74

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp (Tờ trình số 911/TT-HĐQT ngày 17 tháng 11 năm 2003), Phương án cổ phần hoá Công ty Cơ khí A74 và Biên bản thẩm định Phương án của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ ngày 27 tháng 11 năm 2003;
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Công ty Cơ khí A74 (doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp) gồm những điểm chính như sau :

1. Cơ cấu vốn điều lệ :

Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là 7.313.500.000 đồng (Bảy tỷ ba trăm mười ba triệu năm trăm ngàn đồng chẵn). Trong đó :

- Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước : 51,00 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Công ty : 49,00 %.

Trị giá một cổ phần : 100.000 đồng.

 2. Giá trị thực tế của Công ty Cơ khí A74 tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2002 để cổ phần hoá (Quyết định số 2788/QĐ-TCKT ngày 28 tháng 10 năm 2003 của Bộ Công nghiệp) là 24.041.235.702 đồng. Trong đó, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Công ty là 7.313.540.818 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trong Công ty.

Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 184 lao động trong Công ty là 27.995 cổ phần với giá trị được ưu đãi là 839.850.000 đồng. Trong đó, số cổ phần bán ưu đãi trả chậm cho 17 lao động nghèo là 3.820 cổ phần, trị giá 267.400.000 đồng.

4. Về chi phí cổ phần hoá và giải quyết lao động dôi dư, Công ty làm thủ tục, báo cáo Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo các quy định hiện hành.

Điều 2. Chuyển Công ty Cơ khí A74 thành Công ty cổ phần A74,

- Tên giao dịch quốc tế: A74 JOINT STOCK COMPANY;

- Tên viết tắt: A74;

- Trụ sở chính : Khu phố 1, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Công ty cổ phần kinh doanh các ngành nghề:

- Công nghệ sản xuất máy và thiết bị nông nghiệp, phụ tùng cơ khí, thiết bị thu hoạch, thiết bị chế biến;

- Kinh doanh tổng hợp, sản phẩm cơ khí, nguyên nhiên vật liệu, công nghệ phẩm;

- Xây dựng dân dụng và xây lắp công nghiệp;

- Kinh doanh xuất nhập khẩu;

- Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4. Công ty cổ phần A74 là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp.

Điều 5. Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp có trách nhiệm chỉ đạo Công ty Cơ khí A74 tổ chức bán cổ phần và tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần theo đúng quy định hiện hành.

Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Cơ khí A74 có trách nhiệm điều hành công việc của Công ty cho đến khi bàn giao toàn bộ vốn, tài sản, lao động, đất đai cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp, Giám đốc Công ty Cơ khí A74 và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần A74 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận

- Như Điều 6,
- Văn phòng Chính phủ,
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN,
- Các Bộ: Tài chính, Nội vụ,
 Kế hoạch và Đầu tư, LĐTB và XH,
- Ngân hàng Nhà nước VN
- UBND TP Hồ Chí Minh, 
- Công báo,
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo),
- Các đ/c Thứ trưởng,
- Các TV Ban ĐM và PTDN Bộ,
- Lưu VP, TCCB .

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Thuý

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 221/2003/QD-BCN, QUYET DINH 221 2003, BO CONG NGHIEP, CONG TY CO PHAN A74, CONG TY CO KHI A74, DOANH NGHIEP