10/05/1993 | 5105 Lượt xem |

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 219-TTg

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 1993

 

QUYẾT ĐỊNH

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN THÀNH PHỐ BIÊN HOÀ LÀ ĐÔ THỊ LOẠI 2 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ quyết định số 132 - HĐBT ngày 5-5-1990 về việc phân loại đô thị và phân cấp quản lý đô thị;
Căn cứ vào vị trí của thành phố Biên Hoà trong chiến lược phát triển vùng tam giác trọng điểm phía Nam: Thành phố Hồ Chí Minh - Biên Hoà - Vũng Tàu;
Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (văn bản số 474-UBT ngày 15-4-1993), ý kiến của Bộ trưởng Bộ xây dựng (văn bản số 521- BXD/ĐT ngày 6 tháng 5 năm 1993) và Bộ trưởng, trưởng ban Ban tổ chức - Cán Bộ Chính phủ (văn bản số 145-TH/TCCP ngày 6 tháng 3 năm 1993),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận thành phố Biên Hoà thuộc tỉnh Đồng Nai là đô thị Loại II.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán Bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Thủ trưởng các ngành có liên quan; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Biên Hoà chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Võ Văn Kiệt

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 219-TTG, QUYET DINH 219-TTG 1993, THU TUONG CHINH PHU, CONG NHAN, THANH PHO BIEN HOA, DO THI LOAI II 2, XAY DUNG - DO THI