28/03/1983 | 3920 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 21-HĐBT

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 1983

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 21-HĐBT NGÀY 28-3-1983 VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ XÃ THUỘC TỈNH HẬU GIANG

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18-12-1980;
Căn cứ điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hậu Giang,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Phân vạch địa giới một số xã của các huyện Thốt Nốt, Ô Môn, Phụng Hiệp thuộc tỉnh Hậu Giang như sau:

A. HUYỆN THỐT NỐT:

1. Chia xã Trung An thành hai xã lấy tên là xã Trung An và xã Trung Hưng.

.........................

......................... (1)

2. Chia xã Thạnh Quới thành hai xã lấy tên là xã Thạnh Quới và xã Thạnh Lộc.

.........................

......................... (1)

3. Chia xã Trung Nhất thành hai xã lấy tên là xã Trung Nhất và xã Trung Kiên.

.........................

......................... (1)

B. HUYỆN Ô MÔN:

1. Thành lập xã Đông Hiệp gồm ấp Thới Hiệp của xã Thới Đông và một phần của ấp Thới Hữu thuộc xã Thới Lai cùng huyện đưa sang.

.........................

......................... (1)

2. Chia Thới Đông thành năm xã lấy tên là Thới Đông, xã Thới Xuân, xã Thới Phước, xã Đông Bình và xã Đông Thuận.

.........................

......................... (1)

3. Chia xã Thới Lai thành năm xã lấy tên là xã Thới Lai, xã Thới Hoà, xã Thới Khương Ninh, xã Thới Khương Bình và xã Thới Hữu.

.........................

......................... (1)

4. Chia xã Trường Xuân thành năm xã lấy tên là xã Trường Xuân, xã Xuân Mởi, xã Xuân Bình, xã Xuân Đại và xã Xuân Thắng.

.........................

......................... (1)

5. Tách ấp Định Khánh A và một phần ấp Định Khánh B của xã Định Môn để sáp nhập vào xã Trường Thành cùng huyện.

Chia xã Trường Thành thành ba xã lấy tên là xã Trường Thành, xã Trường Tân và xã Trường An.

.........................

......................... (1)

6. Tách ấp Thới Hoà C của xã Thới Thạnh để sáp nhập vào xã Thới Long cùng huyện.

Chia xã Thới Long thành hai xã lấy tên là xã Thới Thới Long và xã Thới Hưng.

.........................

......................... (1)

7. Tách ấp Định Phước của xã Định Môn để sáp nhập vào xã Thới Thạnh cùng huyện.

Chia xã Thới Thạnh thành hai xã lấy tên là xã Thới Thạnh và xã Tân Thạnh.

.........................

......................... (1)

8. Tách ấp Thới Phong của xã Thới An để sáp nhập vào xã Phước Thới cùng huyện.

Chia xã Phước Thới thành hai xã lấy tên là xã Phước Thới và xã Phước An.

C. HUYỆN PHỤNG HIỆP:

1.- Thành lập xã Quyết Thắng gồm 720 hécta đất của xã Hiệp Hưng và 290 hécta đất của xã Hưng Điền cùng huyện.

.........................

......................... (1)

2. Chia xã Phụng Hiệp thành hai xã lấy tên là xã Phụng Hiệp và xã Hiệp Lợi.

.........................

......................... (1)

3. Chia xã Thạnh Hoà thành hai xã lấy tên là xã Thạnh Hoà và xã Tầm Vu.

.........................

......................... (1)

4. Chia xã Long Thạnh thành ba xã lấy tên là xã Long Thạnh, xã Tân Long và xã Thạnh Long.

.........................

......................... (1)

5. Chia xã Đại Thành thành hai xã lấy tên là xã Đại Thành và xã Tân Thành.

.........................

......................... (1)

6. Chia xã Hoà Mỹ thành ba xã lấy tên là xã Hoà Mỹ, xã Hoà Hiệp và xã Hoà Thuận.

.........................

......................... (1)

Điều 2.- Uỷ ban nhân dân tỉnh Hậu Giang chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

(1) Không in địa giới cụ thể của từng xã

 

Nguyễn Hữu Thụ

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 21-HDBT, QUYET DINH 21-HDBT 1983, HOI DONG BO TRUONG, TINH HAU GIANG, PHAN VACH DIA GIOI XA, BO MAY HANH CHINH