18/01/1979 | 4863 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 21-CP

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 1979

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC MỞ RỘNG THỊ XÃ ĐỒNG HỚI THUỘC TỈNH BÌNH TRỊ THIÊN

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào điều 74 của Hiến pháp năm 1959 quy định các quyền hạn của Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Trị Thiên và Ban tổ chức của Chính phủ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Nay phê chuẩn việc mở rộng thị xã Đồng Hới thuộc tỉnh Bình Trị Thiên và sáp nhập các xã Nghĩa Ninh, Lộc Ninh, Lý Ninh và Đức Ninh của huyện Lệ Ninh, tỉnh Bình Trị Thiên vào thị xã Đồng Hới.

Điều 2. - Ủy ban nhân tỉnh Bình Trị Thiên và Ban tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

T.M. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Hùng

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 21-CP, QUYET DINH 21-CP 1979, HOI DONG CHINH PHU, THI XA DONG HOI, MO RONG THI XA, TINH BINH TRI THIEN, BO MAY HANH CHINH