08/09/2006 | 3690 Lượt xem |

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 208/2006/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (tờ trình số 7123/TTr-BGD&ĐT ngày 11 tháng 8 năm 2006) về việc thành lập trường Đại học tư thục FPT,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Cho phép thành lập Trường Đại học FPT.

Điều 2. Trường Đại học FPT là cơ sở giáo dục đại học có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, tài khoản riêng. Trụ sở tạm thời của Trường được đặt tại Hà Nội.

Điều 3. Trường Đại học FPT hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 14/2005/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ban Sáng lập trường Đại học tư thục FPT chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
 - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Học viện Hành chính quốc gia;
- Ban Quản lý khu công nghệ cao Hoà Lạc, Hà Tây;
- Ban Sáng lập trường Đại học tư thục FPT;
- VPCP: BTCN, các PCN,
  Website Chính phủ, Ban Điều hành 112,
  Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KG

THỦ TƯỚNG
 
 


 Nguyễn Tấn Dũng

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 208/2006/QD-TTG, QUYET DINH 208 2006, THU TUONG CHINH PHU, THANH LAP TRUONG DAI HOC, TRUONG DAI HOC FPT, GIAO DUC