09/12/1982 | 5976 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 194-HĐBT

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 1982

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 194-HĐBT NGÀY 9 THÁNG 12 NĂM 1982 VỀ VIỆC THÀNH LẬP HUYỆN HOÀNG SA THUỘC TỈNH QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ điều 107 của Hiến pháp nước cộng hoà xã chủ nghĩa Việt -Nam;
Căn cứ điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng và Ban tổ chức của Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. - Thành lập huyện Hoàng Sa thuộc tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng bao gồm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa trước đây thuộc huyện Hoà Vang, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.

Điều 2. - Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng và Ban tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Tố Hữu

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 194-HDBT, QUYET DINH 194-HDBT 1982, HOI DONG BO TRUONG, TINH QUANG NAM, HUYEN HOANG SA, THANH LAP HUYEN, BO MAY HANH CHINH