08/12/1982 | 4825 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 192-HĐBT

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 1982

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 192-HĐBT NGÀY 8 THÁNG 12 NĂM 1982 VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ XÃ, THỊ TRẤN THUỘC TỈNH ĐỒNG NAI

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Điều 16 của Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Phân vạch địa giới một số xã, thị trấn của các huyện Châu Thành, huyện Xuân Lộc và huyện Thống Nhất thuộc tỉnh Đồng Nai như sau:

1. Huyện Châu Thành:

a. Chia xã Phú Mỹ thành hai xã lấy tên là xã Phú Mỹ và xã Mỹ Xuân.

b. Chia xã Phước Hoà thành hai xã lấy tên là xã Phước Hoà và xã Hội Bài.

c. Thành lập thị trấn Bà Rịa trên cơ sở dân số và diện tích của xã Phước Lễ,

Địa giới của thị trấn Bà Rịa ở phía đông giáp xã Long Điền, huyện Long Đất, phía tây giáp xã Long Hưng, phía nam giáp Tim Sông và Cầu Cỏ May thuộc đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo, phía bắc giáp xã Hoà Long.

d. Thành lập xã kinh tế mới lấy tên là xã Châu Pha trên cơ sở sáp nhập một phần đất của xã Hắc Dịch và một phần đất của xã Long Hương có tổng diện tích tự nhiên 4100 hécta.

e. Sáp nhập hai ấp Kim Hải của Phước Hoà về xã Long Hương và ấp Trảng Lớn, xã Phú Mỹ về xã Hắc Dịch cùng huyện.

2. Huyện Xuân Lộc và huyện Châu Thành.

Sáp nhập xã Tân Lập của huyện Châu Thành sang huyện Xuân Lộc cùng tỉnh.

3. Huyện Xuân Lộc:

Thành lập thị trấn nông trường sông Ray trên cơ sở sáp nhập xã Tân Lập và nông trường sông Ray cùng huyện.

Địa giới của thị trấn nông trường sông Ray ở phía đông giáp xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc và xã Xuân Tân, phía tây giáp xã Xuân Bảo, xã Xuân Tân và xã Ngãi Giao, huyện Châu thành, phía nam giáp xã Xuân Sơn, huyện Châu Thành, phía bắc giáp xã Xuân Phú và xã Xuân Hiệp.

4. Huyện Thống Nhất:

a. Chia xã Gia Tân làm ba xã lấy tên là xã Gia Tân 1, xã Gia Tân 2 và xã Gia Tân 3.

b. Chia xã Gia Kiệm làm hai xã lấy tên là xã Gia Kiệm và xã Quang Trung.

Điều 2.- Uỷ ban nhan dân tỉnh Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nguyễn Hữu Thụ

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 192-HDBT, QUYET DINH 192-HDBT 1982, HOI DONG BO TRUONG, TINH DONG NAI, PHAN VACH DIA GIOI XA, PHAN VACH DIA GIOI THI TRAN, BO MAY HANH CHINH