27/06/1985 | 5026 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 189-HĐBT

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 1985

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 189-HĐBT NGÀY 27 THÁNG 6 NĂM 1985 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH MỘT SỐ HUYỆN THUỘC TỈNH PHÚ KHÁNH

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18-12-1980;
Căn cứ Điều 16 của Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Căn cứ Quyết định số 64-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12-9-1981;
Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Khánh và Ban tổ chức của Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1- Nay điều chỉnh địa giới hành chính các huyện Cam Ranh, Diên Khánh và Đồng Xuân thuộc tỉnh Phú Khánh như sau:

1. Chia huyện Cam Ranh thành 2 huyện lấy tên là huyện Cam Ranh và huyện Khánh Sơn.

a) Huyện Cam Ranh có thị trấn Ba Ngòi và 16 xã: Cam Tân, Cam Hoà, Cam Hải, Cam Đức, Cam Nghĩa, Cam Hiệp, Cam An, Cam Phước, Cam Thịnh, Cam Lập, Cam Bình, Cam Thành Bắc, Cam Thành Nam, Cam Phúc Bắc, Cam Phúc Nam và Sơn Tân.

Địa giới huyện Cam Ranh:

Phía đông giáp biển Đông và quân cảng Cam Ranh; phía tây giáp huyện Khánh Sơn; phía nam giáp tỉnh Thuận Hải; phía bắc giáp huyện Diên Khánh và thành phố Nha Trang.

b) Huyện Khánh Sơn có 4 xã: Thành Sơn, Sơn Hiệp, Trung Hạp và Ba Cụm.

Địa giới huyện Khánh Sơn:

Phía đông giáp huyện Cam Ranh; phía tây giáp tỉnh Lâm Đồng; phía nam giáp tỉnh Thuận Hải; phía bắc giáp huyện Diên Khánh và huyện Khánh Vĩnh.

2. Chia huyện Diên Khánh thành 2 huyện lấy tên là huyện Diên Khánh và huyện Khánh Vĩnh.

a) Huyện Diên Khánh có thị trấn Diên Khánh và 19 xã: Diên Toàn, Diên Thạnh, Diên An, Diên Sơn, Diên Điền, Diên Lạc, Diên Xuân, Diên Đồng, Diên Phú, Diên Tân, Diên Bình, Diên Phước, Diên Hoà, Diên Thọ, Diên Lộc, Diên Lâm, Suối Cát, Suối Hiệp và Suối Tân.

Địa giới huyện Diên Khánh:

Phía đông giáp thành phố Nha Trang; phía tây giáp huyện Khánh Vĩnh; phía nam giáp huyện Cam Ranh; phía bắc giáp huyện Ninh Hoà.

b) Huyện Khánh Vĩnh có 6 xã: Khánh Thành, Khánh Thượng, Khánh Phú, Khánh Lê, Khánh Minh và Khánh Vinh.

Địa giới huyện Khánh Vĩnh:

Phía đông giáp huyện Diên Khánh; phía tây giáp tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Lâm Đồng; phía nam giáp huyện Cam Ranh; phía bắc giáp huyện Ninh Hoà.

3. Chia huyện Đồng Xuân thành 2 huyện lấy tên là huyện Đồng Xuân và huyện Sông Cầu.

a) Huyện Đồng Xuân có 10 xã: Xuân Phước, Xuân Lãnh, Xuân Long, Xuân Sơn Bắc, Xuân Sơn Nam, Xuân Quang 1, Xuân Quang 2, Xuân Quang 3, Đa Lộc và Phú Mở.

Địa giới huyện Đồng Xuân:

Phía đông giáp huyện Sông Cầu; phía tây giáp tỉnh GiaLai-Kon Tum ; phía nam giáp huyện Tuy An và huyện Sơn Hoà; phía bắc giáp tỉnh Nghĩa Bình.

b) Huyện Sông Cầu có thị trấn Sông Cầu và 9 xã: Xuân Phương, Xuân Thịnh, Xuân Cảnh, Xuân Hải, Xuân Hoà, Xuân Lộc, Xuân Bình, Xuân Thọ 1 và Xuân Thọ 2.

Địa giới huyện Sông Cầu:

Phía đông giáp biển Đông; phía tây giáp huyện Đồng Xuân; phía nam giáp huyện Tuy An; phía bắc giáp tỉnh Nghĩa Bình.

Điều 2- Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Khánh và Ban tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Đỗ Mười

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 189-HDBT, QUYET DINH 189-HDBT 1985, HOI DONG BO TRUONG, DIEU CHINH DIA GIOI HANH CHINH HUYEN, TINH PHU KHANH, BO MAY HANH CHINH