18/05/1981 | 4629 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 187-CP

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 1981

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ SỐ 187-CP NGÀY 18 THÁNG 5 NĂM 1981 ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ XÃ VÀ THỊ TRẤN THUỘC TỈNH BÌNH TRỊ THIÊN

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Quốc hội thông qua ngày 18-12-1980;
Căn cứ Nghị quyết của Quốc hội ngày 18-12-1980 quy định một số điểm về việc thi hành hiến pháp;
Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Trị Thiên,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Phê chuẩn việc điều chỉnh địa giới một số xã và thị trấn của các huyện Bến Hải, Hương Hoá, Triệu Hải, Hương Điền, Hương Phú, Phú Lộc, A Lưới và thị xã Đông Hà thuộc tỉnh Bình Trị Thiên như sau:

1. Huyện Hương Hoá:

a. Thành lập xã Đakrông trên cơ sở sáp nhập các thôn Tà Linh, Ba Từng, Chân Rò tách từ xã Tà Long, và các thôn Ba Ngao, Tà Cu, Làng Cát và Vùng Kho tách từ xã Húc.

Địa giới xã Đa krông ở phía bắc giáp xã Hương Linh và huyện Bến Hải, phía nam giáp xã Húc và xã Tà Long, phía đông giáp huyện Triệu Hải, phía tây giáp xã Tân Hợp.

b. Sáp nhập xã A Túc và xã Kỳ Nơi thành một xã lấy tên là xã A Túc.

2. Huyện Triệu Hải:

Thành lập thị trấn của huyện Triệu Hải lấy tên là thị trấn Quảng Trị.

Địa giới thị trấn QuảngTrị ở phía bắc giáp xã Triệu Thành, phía đông giáp xã Hải Phú (từ cầu Ba Bến theo kênh chính nam Thạch Hãn đến Bàu Trong), phía nam giáp xã Hải Lệ (từ Bàu Trong qua La Vang đến Cầu Vòi), phía tây giáp sông Thạch Hãn và xã Triệu Thương.

3. Huyện Hương Phú:

Thành lập ở khu kinh tế mới khe Sòng một xã mới lấy tên là xã Phú Sơn.

Địa giới xã Phú Sơn ở phía bắc giáp xã Thuỷ Phương, phía nam giáp núi Đá Đen và núi Mỏ Tàu, phía đông giáp xã Thủy Phú và huyện Phú Lộc, phía tây giáp xã Thuỷ Bằng và sông Tả Trạch.

4. Huyện Hương Điền:

Thành lập ở khu kinh tế mới ồ ồ một xã mới lấy tên là xã Phong Xuân.

Địa giới xã Phong Xuân ở phía bắc giáp xã Phong Thu, phía nam giáp huyện A Lưới (từ đỉnh đồi Khe nước nóng đến đỉnh điểm cao 150), phía tây giáp xã Phong Mỹ (theo đường ô tô đi Hoà Mỹ), phía đông giáp xã Phong Sơn và xã Phong An.

5. Thị xã Đông Hà và huyện Bến Hải:

Giải thể xã Quảng Tân thuộc thị xã Đông Hà để sáp nhập toàn bộ xã Quảng Tân vào xã Gio Phong thuộc huyện Bến Hải cùng tỉnh.

6. Huyện Phú Lộc và huyện Hương Phú:

Sáp nhập xã Vinh Thanh và xã Vinh Xuân của huyện Phú Lộc vào huyện Hương Phú cùng tỉnh.

7. Huyện ALưới và huyện Hương Điền:

Sáp nhập vào xã Hồng Tiến của huyện ALưới vào huyện Hương Điền cùng tỉnh.

Điều 2.- Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Trị Thiên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Đặng Thi

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 187-CP, QUYET DINH 187-CP 1981, HOI DONG CHINH PHU, DIEU CHINH DIA GIOI THI TRAN, DIEU CHINH DIA GIOI XA, TINH BINH TRI THIEN, BO MAY HANH CHINH