27/12/2007 | 3322 Lượt xem |

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1851/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THĂNG CẤP BẬC HÀM TỪ ĐẠI TÁ LÊN THIẾU TƯỚNG ĐỐI VỚI ĐỒNG CHÍ ĐỖ HỮU THÀNH, CỤC TRƯỞNG - BỘ CÔNG AN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Công an nhân dân ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Kết luận của Ban Bí thư tại văn bản số 3109-CVNS/BTCTW ngày 26 tháng 12 năm 2007;
Xét tờ trình của Bộ trưởng Bộ Công an tại văn bản số 11/ĐUCATW ngày 12 tháng 3 năm 2007; của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại văn bản số 831/TTr-BNV ngày 27 tháng 3 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với đồng chí Đỗ Hữu Thành, Cục trưởng - Bộ Công an.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Đỗ Hữu Thành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3,
- Ban Bí thư (để báo cáo);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Vụ TCCB (Bộ Công an):
- VPCP: BTCN, PCN Kiều Đình Thụ,
các Vụ NC, TCCB; Website CP;
- Lưu : VT, VPBCS (2), H.24

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 1851/QD-TTG, QUYET DINH 1851 2007, THU TUONG CHINH PHU, THANG CAP BAC HAM, DAI TA LEN THIEU TUONG, BO CONG AN, BO MAY HANH CHINH