24/09/1998 | 3880 Lượt xem |

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 183/1998/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

NGÀY 24 THÁNG 9 NĂM 1998 VỀ VIỆC CÔNG NHẬN THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH LÀ ĐÔ THỊ LOẠI II

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Quyết định số 132/HĐBT ngày 5 tháng 5 năm 1990 của Hội đồng Bộ trưởng về việc phân loại đô thị và phân cấp quản lý đô thị;
Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định, ý kiến của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận thành phố Nam Định thuộc tỉnh Nam Định là đô thị loại II.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ trưởng các Bộ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định, Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Nam Định chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Ngô Xuân Lộc

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 183/1998/QD-TTG, QUYET DINH 183 1998, THU TUONG CHINH PHU, THANH PHO NAM DINH, DO THI LOAI II 2, XAY DUNG - DO THI