12/08/2011 | 21114 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CẦN GIỜ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 18/2011/QĐ-UBND

Cần Giờ, ngày 12 tháng 8 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH QUY TRÌNH BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI, ĐIỀU ĐỘNG, LUÂN CHUYỂN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CỦA NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 26/2008/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội khóa XII về thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;

Căn cứ Nghị quyết số 724/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về danh sách huyện - quận, phường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;

Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;

Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức, lãnh đạo;

Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Mầm non; Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều lệ Trường Mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Điểm d, Khoản 1, Điều 13; Khoản 2, Điều 16; Khoản 1, Điều 17 và Điểm c, Khoản 2, Điều 18 của Điều lệ Trường Mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Trường Mầm non;

Căn cứ Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Tiểu học;

Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Trung học cơ sở, Trường Trung học phổ thông và Trường Phổ thông có nhiều cấp học;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tại Tờ trình số 630/TTr-GDĐT ngày 20 tháng 5 năm 2011 và Trưởng Phòng Nội vụ huyện tại Tờ trình số 52/TTr-NV ngày 27 tháng 6 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 7 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Phòng Nội vụ huyện, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Thủ trưởng các ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Cách Mạng

 

QUY TRÌNH

BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI, ĐIỀU ĐỘNG, LUÂN CHUYỂN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CỦA NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện)

I. BỔ NHIỆM LẦN ĐẦU:

1. Chức danh bổ nhiệm và các trường hợp được bổ nhiệm lần đầu làm cán bộ quản lý:

a) Chức danh bổ nhiệm: Hiệu trưởng, Giám đốc Trung tâm (gọi tắt là Thủ trưởng đơn vị), Phó Hiệu trưởng, Phó Giám đốc Trung tâm (gọi tắt là cấp Phó) các trường học Mầm non, Mẫu giáo, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung tâm (gọi tắt là các đơn vị).

b) Trường hợp được bổ nhiệm lần đầu:

- Thủ trưởng hoặc cấp phó đơn vị đến tuổi nghỉ hưu hoặc vì lý do khác mà không tiếp tục đảm nhận chức vụ hiện tại, Thủ trưởng đơn vị giới thiệu một thành viên trong đơn vị hoặc ngoài đơn vị để được bổ nhiệm làm Thủ trưởng đơn vị hoặc

cấp phó;

- Đơn vị còn thiếu chức danh cấp Phó, Thủ trưởng đơn vị giới thiệu thành viên trong đơn vị hoặc ngoài đơn vị để được bổ nhiệm làm cấp Phó.

2. Điều kiện được xem xét bổ nhiệm lần đầu:

a) Đủ tiêu chuẩn chung của cán bộ, công chức, viên chức và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh bổ nhiệm theo quy định của Đảng và Nhà nước;

b) Có đầy đủ hồ sơ cá nhân được cơ quan có thẩm quyền xác minh rõ ràng, trong đó có kê khai tài sản, thu nhập (theo Nghị định 37/2007/NĐ-CP);

c) Tuổi bổ nhiệm lần đầu không quá 45 tuổi đối với cả nam và nữ; trường hợp công chức, viên chức đã thôi giữ chức vụ lãnh đạo, sau một thời gian công tác nếu được xem xét để bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, thì điều kiện về tuổi thực hiện như quy định khi bổ nhiệm lần đầu;

d) Đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận, nghiệp vụ và quản lý giáo dục hoặc đang theo học lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục;

e) Đã được quy hoạch làm cán bộ quản lý với chức danh được đề nghị (trong danh sách quy hoạch cán bộ, nếu bổ nhiệm tại chỗ), đã tham dự và hoàn tất chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục, nếu không đảm bảo được điều kiện này theo yêu cầu của tình hình thực tế thì Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện có văn bản xin ý kiến Thường trực Ủy ban nhân dân huyện xem xét, cho ý kiến chỉ đạo;

g) Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

h) Không trong thời gian bị thi hành kỷ luật từ khiển trách đến cách chức;

i) Được Hội đồng trường (thành lập theo Điều lệ trường Mầm non, Tiểu học, Chuyên biệt, Trung học cơ sở), Chi bộ, Thủ trưởng đơn vị tín nhiệm và giới thiệu (nếu bổ nhiệm người tại chỗ);

j) Phiếu tín nhiệm trong Hội đồng Sư phạm (toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên tại cơ sở có thời gian công tác tại đơn vị từ 3 tháng trở lên) và phiếu tín nhiệm trong Chi bộ được 2/3 phiếu tín nhiệm (nếu bổ nhiệm người tại chỗ). Trường hợp đạt tỉ lệ thấp hơn sẽ do Cấp ủy Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện quyết định.

3. Trình tự bổ nhiệm lần đầu cán bộ, công chức lãnh đạo:

a) Đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm Thủ trưởng đơn vị hoặc cấp Phó, Thủ trưởng đơn vị trực tiếp trao đổi với Tổ Tổ chức - Cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện về trình tự bổ nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo, sau đó Thủ trưởng đơn vị gửi tờ trình để xin chủ trương và bản lý lịch (Mẫu 2a-BNV/2007) của người được đề nghị, phải gửi trước ít nhất 2 tháng theo kế hoạch bổ nhiệm của đơn vị, để được phê duyệt chủ trương và thẩm tra lý lịch theo quy định (Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện có văn bản đề nghị Ban Tổ chức Huyện ủy xác minh, thẩm tra lịch sử chính trị đối với cán bộ được đề nghị bổ nhiệm).

b) Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện lập tờ trình trình Thường trực Ủy ban nhân dân huyện để xin ý kiến chỉ đạo, sau khi được chấp thuận của Thường trực

Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đề nghị Thủ trưởng đơn vị đề xuất nhân sự thực hiện các bước cụ thể như sau:

- Đối với nguồn nhân sự tại chỗ:

+ Thủ trưởng đơn vị đề xuất phương án nhân sự căn cứ vào nguồn cán bộ trong quy hoạch của đơn vị; gửi văn bản đề nghị Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm cán bộ quản lý cho đơn vị;

+ Chi bộ phân tích, nhận xét, đánh giá và ra Nghị quyết đề nghị Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm (chưa tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm);

+ Hội đồng trường thảo luận, nhận xét, đánh giá và đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện bổ nhiệm (đối với đơn vị có Hội đồng trường);

+ Thủ trưởng đơn vị gửi văn bản đề nghị Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện bổ nhiệm cán bộ quản lý cho đơn vị;

+ Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, đại diện Tổ chuyên môn, nghiệp vụ quản lý đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm mới cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo và Tổ Tổ chức - Cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện trực tiếp tham dự buổi góp ý và bỏ phiếu tín nhiệm bổ nhiệm cán bộ quản lý tại Hội đồng Sư phạm và Chi bộ của đơn vị. Đơn vị niêm phong phiếu tín nhiệm và toàn bộ hồ sơ gửi về Tổ Tổ chức - Cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện để tổ chức kiểm phiếu và xin ý kiến, thỏa thuận bổ nhiệm.

+ Chi ủy Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện có văn bản xin ý kiến Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan chính quyền.

- Đối với nguồn nhân sự điều động từ nơi khác đến:

+ Thủ trưởng đơn vị đề xuất hoặc cấp có thẩm quyền giới thiệu;

+ Thỏa thuận bổ nhiệm với Hội đồng trường (đối với đơn vị có Hội đồng trường);

+ Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện làm việc với cán bộ, công chức được đề nghị bổ nhiệm để trao đổi về yêu cầu công tác; làm việc với cấp ủy và thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi cán bộ đang công tác để trao đổi về nhu cầu bổ nhiệm; tìm hiểu thông tin về cán bộ dự kiến bổ nhiệm;

c) Xin thỏa thuận với Đảng ủy xã, thị trấn (nếu đơn vị trực thuộc Đảng ủy xã, thị trấn nơi trường học đóng trên địa bàn);

d) Xin ý kiến Cấp ủy Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện;

đ) Xin ý kiến Ban lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện;

e) Chi ủy Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện có văn bản xin ý kiến Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan chính quyền;

f) Ra quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý;

g) Triển khai quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý.

4. Hồ sơ bổ nhiệm gồm:

1. Tờ trình đề nghị bổ nhiệm cán bộ;

2. Biên bản họp của Hội đồng trường thảo luận, nhận xét, đánh giá và đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm (đối với đơn vị có Hội đồng trường);

3. Biên bản họp góp ý và lấy phiếu tín nhiệm của Hội đồng Sư phạm, và tập thể Chi bộ của đơn vị;

4. Bản tự nhận xét, đánh giá quá trình công tác trong 5 năm gần nhất;

5. Chương trình hành động;

6. Văn bản xác minh lịch sử chính trị của Ban Tổ chức Huyện ủy;

7. Quyết định thành lập đơn vị;

8. Bản sơ yếu lý lịch (mẫu 2a-BNV/2007, có dán ảnh) và xác nhận của đơn vị tại thời điểm đề nghị bổ nhiệm;

9. Bản kê khai tài sản thu nhập (theo Nghị định số 37/2007/NĐ-CP của Chính phủ);

10. Quyết định lương hiện hưởng;

11. Bản sao văn bằng, chứng chỉ về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị và các văn bằng chứng chỉ khác (nếu có).

II. BỔ NHIỆM LẠI:

1. Đối tượng cán bộ quản lý bổ nhiệm lại:

Cán bộ, công chức lãnh đạo khi hết thời gian giữ chức vụ bổ nhiệm phải được xem xét bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại.

2. Điều kiện được bổ nhiệm lại:

a) Hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ;

b) Đạt tiêu chuẩn cán bộ, công chức lãnh đạo theo quy định tại thời điểm xem xét bổ nhiệm lại, đáp ứng được yêu cầu công tác trong thời gian tới;

c) Cơ quan, đơn vị có nhu cầu;

d) Đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

đ) Được Hội đồng trường, Chi bộ và Thủ trưởng đơn vị tín nhiệm giới thiệu;

e) Phiếu tín nhiệm trong Hội đồng Sư phạm và phiếu tín nhiệm trong Chi bộ phải đạt được 2/3 phiếu tín nhiệm. Trường hợp đạt tỉ lệ thấp hơn sẽ do Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và Trưởng phòng quyết định.

3. Thời hạn bổ nhiệm:

a) Cán bộ, công chức lãnh đạo nếu còn trên 5 năm công tác mới đến tuổi nghỉ hưu, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

b) Cán bộ, công chức lãnh đạo nếu còn trên 2 năm đến dưới 5 năm công tác trước khi đến tuổi nghỉ hưu, nếu được bổ nhiệm lại thì thời hạn bổ nhiệm được tính đến thời điểm đủ tuổi hưu theo quy định.

c) Cán bộ, công chức lãnh đạo nếu còn dưới 2 năm trước khi đến tuổi nghỉ hưu, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện xem xét quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo đến đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định (Không làm thủ tục lấy phiếu tín nhiệm);

d) Cán bộ, công chức lãnh đạo sau khi thực thi chức vụ tại một đơn vị đủ 2 nhiệm kỳ mà chưa có chỗ luân chuyển, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện xem xét, quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ không quá 01 năm đến khi được luân chuyển.

* Những cán bộ sau khi đã được bổ nhiệm vì những lý do cụ thể như: sức khỏe không đảm bảo, không phù hợp với điều kiện làm việc, sinh hoạt, không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước… thì các Tổ chuyên môn, nghiệp vụ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tham mưu đề xuất lãnh đạo có thẩm quyền xem xét thay thế kịp thời không chờ đến hết nhiệm kỳ.

4. Trình tự bổ nhiệm lại:

a) Ba tháng trước khi hết nhiệm kỳ bổ nhiệm cán bộ quản lý của đơn vị, Thủ trưởng đơn vị làm văn bản gửi Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đề nghị bổ nhiệm lại các cán bộ quản lý hết nhiệm kỳ;

b) Cán bộ, công chức lãnh đạo hết nhiệm kỳ, làm báo cáo tự nhận xét, đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ gửi Chi bộ, Hội đồng trường và Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện;

c) Chi bộ họp phân tích, nhận xét, đánh giá và ra Nghị quyết đề nghị Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện việc bổ nhiệm lại (chưa tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm);

d) Hội đồng trường thảo luận, nhận xét, đánh giá và đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện xem xét bổ nhiệm lại (đối với đơn vị có Hội đồng trường);

e) Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, đại diện Tổ chuyên môn, nghiệp vụ quản lý đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm lại cán bộ, công chức lãnh đạo và Tổ

Tổ chức - Cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện trực tiếp tham dự buổi góp ý và bỏ phiếu tín nhiệm bổ nhiệm cán bộ quản lý tại Hội đồng Sư phạm và Chi bộ của đơn vị. Đơn vị niêm phong phiếu tín nhiệm và toàn bộ hồ sơ gửi về Tổ Tổ chức - Cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện để tổ chức kiểm phiếu và xin ý kiến, thỏa thuận bổ nhiệm.

f) Xin ý kiến Cấp ủy Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và Đảng ủy xã - thị trấn nơi trường học đóng trên địa bàn;

g) Xin ý kiến Ban lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện;

h) Chi ủy Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện có văn bản xin ý kiến Ban thường vụ Đảng ủy cơ quan chính quyền.

i) Ra quyết định bổ nhiệm lại cán bộ quản lý;

j) Triển khai quyết định bổ nhiệm lại cán bộ quản lý.

5. Hồ sơ bổ nhiệm lại gồm:

1. Tờ trình đề nghị bổ nhiệm lại cán bộ;

2. Biên bản họp của Hội đồng trường thảo luận, nhận xét, đánh giá và đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện xem xét bổ nhiệm lại (đối với đơn vị có Hội đồng trường);

3. Biên bản họp góp ý và lấy phiếu tín nhiệm của Hội đồng Sư phạm, và tập thể Chi bộ của đơn vị;

4. Bản tự nhận xét, đánh giá quá trình công tác trong 5 năm gần nhất và chương trình hành động;

5. Văn bản xác minh lịch sử chính trị của Ban Tổ chức Huyện ủy.

6. Bản sơ yếu lý lịch (mẫu 2a-BNV/2007, có dán hình) và xác nhận của đơn vị tại thời điểm đề nghị bổ nhiệm lại;

7. Bản kê khai tài sản thu nhập (theo Nghị định số 37/2007/NĐ-CP của Chính phủ);

8. Bản sao văn bằng, chứng chỉ về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị và các văn bằng, chứng chỉ khác (nếu có);

9. Quyết định bổ nhiệm chức vụ;

10. Quyết định lương hiện hưởng.

III. ĐIỀU ĐỘNG, LUÂN CHUYỂN:

1. Đối tượng cán bộ được điều động, luân chuyển:

Cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các đơn vị có yêu cầu luân chuyển để rèn luyện, đào tạo, chuẩn bị bổ nhiệm vào các chức vụ lãnh đạo, quản lý theo quy hoạch cán bộ;

Cán bộ là cấp trưởng các đơn vị đã giữ chức vụ đủ 2 nhiệm kỳ tại cùng một đơn vị;

Cán bộ được điều động do yêu cầu công tác theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

2. Điều kiện xem xét điều động, luân chuyển:

a) Hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ;

b) Đạt tiêu chuẩn cán bộ, công chức lãnh đạo quy định tại thời điểm xem xét bổ nhiệm lại, đáp ứng được yêu cầu công tác trong thời gian tới;

c) Cơ quan, đơn vị có nhu cầu;

d) Đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

3. Trình tự điều động, luân chuyển:

Tổ Tổ chức - Cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổng hợp danh sách cán bộ, công chức, viên chức cần điều động, luân chuyển và thực hiện các thủ tục sau:

a) Xin ý kiến Cấp ủy Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện;

b) Xin ý kiến Ban lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện;

c) Ra quyết định điều động, luân chuyển cán bộ quản lý;

d) Triển khai quyết định điều động, luân chuyển cán bộ quản lý.

Sau khi triển khai quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển cán bộ, công chức, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện sẽ báo cáo danh sách cụ thể từng trường hợp tại các đơn vị (kèm theo quyết định) đến Thường trực Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Nội vụ huyện biết để quản lý và theo dõi về công tác cán bộ của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện./.

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 18/2011/QD-UBND, QUYET DINH 18 2011, THANH PHO HO CHI MINH, BO NHIEM CAN BO CONG CHUC VIEN CHUC, BO NHIEM LAI, PHONG GIAO DUC DAO TAO HUYEN, BO MAY HANH CHINH