27/12/1984 | 3851 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 179-HĐBT

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 1984

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 179-HĐBT NGÀY 27-12-1984 VỀ VIỆC CHIA HUYỆN TÂY SƠN, TỈNH PHÚ KHÁNH.

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18 tháng 12 năm 1980;
Căn cứ Điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;
Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Khánh và Ban tổ chức của Chính phủ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Chia huyện Tây Sơn thành hai huyện lấy tên là huyện Sông Hinh và huyện Sơn Hoà.

1. Huyện Sông Hinh có 6 xã Ea Bá, Ea Bia, Ea Trol, Đức Bình, Sơn Giang và Sông Hinh. Trụ sở huyện đóng tại xã Ea Bia.

Địa giới huyện Sông Hinh ở phía đông giáp các huyện Tuy Hoà, Vạn Ninh và Ninh Hoà; phía tây giáp tỉnh Gia Lai - Kon Tum; phía nam giáp tỉnh Đắc Lắc; phía bắc giáp huyện Sơn Hoà.

2. Huyên Sơn Hoà có 11 xã và 1 thị trấn là xã Phước Tân, Cà Lúi, Sơn Xuân, Sơn Định, Sơn Long, Sơn Nguyên, Sơn Phước, Sơn Hà, Suối Trai, Krông Pa, Sơn Hội và thị trấn Củng Sơn.

Địa giới huyện Sơn Hoà ở phía đông giáp huyện Tuy An và thị xã Tuy Hoà; phía tây giáp tỉnh Gia Lai - Kon Tum; phía nam giáp huyện Sông Hinh; Phía Bắc giáp huyện Đồng Xuân.

Điều 2 - Uỷ ban Nhân dân tỉnh Phú Khánh và Ban tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Tố Hữu

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 179-HDBT, QUYET DINH 179-HDBT, HOI DONG BO TRUONG, HUYEN TAY SON, CHIA HUYEN, TINH PHU KHANH, BO MAY HANH CHINH