16/12/1964 | 8071 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 177-CP

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 1964 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI CỦA MỘT SỐ HUYỆN THUỘC CÁC TỈNH LẠNG-SƠN, YÊN-BÁI VÀ THANH-HOÁ

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ điều 74 của Hiến pháp quy định quyền hạn, nhiệm vụ của Hội đồng Chính phủ,
Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ, của Uỷ ban hành chính khu tự trị Việt Bắc và Uỷ ban hành chính các tỉnh Lạng-sơn, Yên-bái và Thanh-hoá,
Căn cứ nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trong Hội nghị thường vụ của Hội đồng Chính phủ ngày 04 tháng 12 năm 1964.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay điều chỉnh lại địa giới của các huyện Văn-uyên, Thoát-lãng, Bằng-mạc, Điềm-he và Ôn-châu thuộc tỉnh Lạng-sơn như sau:

- Hợp nhất hai huyện Văn-uyên và Thoát-lãng thành một huyện mới lấy tên là huyện Văn-lãng.

- Hợp nhất sáu xã của huyện Bằng-mạc (gồm các xã: Yên-phúc, Bình-phúc, Trì-lễ, Hữu-lễ, Tú- xuyên và Lương-năng) với huyện Điềm-he thành một huyện mới lấy tên là huyện Văn-quan;

- Hợp nhất tám xã của huyện Bằng-mạc (gồm các xã: Vạn-linh, Y-tịch, Bằng-mạc, Bằng-hữu, Hoà-bình, Thượng-cường, Gia-lộc và Hữu-liên) với huyện Ôn-châu thành một huyện mới lấy tên là huyện Chi-lăng.

Điều 2: Nay thành lập hai huyện mới trong tỉnh Yên-bái như sau:

- Huyện Bảo-yên gồm có 17 xã, trong đó có: 3 xã của huyện Văn-bàn là: Bảo-hà, Kim- sơn, Cam-cọn, và 14 xã của huyện Lục-yên là: Cộng-hoà, Quyết-tiến, Quang-vinh, Minh-tân, Hành-phúc, Long-khánh, Hoà-bình, Vĩnh-yên, Nghĩa-đô, Tân-tiến, Dân-chủ, Lương –sơn, Việt-tiến và Long-phúc;

- Huyện Văn-yên gồm có 25 xã, trong đó có: 6 xã của huyện Văn-bàn là: Phong-dụ, Đông- an, Lâm-giang, Làng-thíp, Châu-quế hạ, Châu-quế thượng, và 19 xã của huyện Trấn-yên là: An-bình, Minh-động, Quang-minh, Đông-cuông, Mậu-đông, Mậu-a, Đoàn-kết, Yên-thành, Yên-hưng, Đồng-tâm, Đại-sơn, Đại-đồng, Yên-hợp, Xuân-ái, Yên-phú, Xuân-lợi, Hoàng-thắng, Nhất-trí và Mỏ-vàng.

Điều 3: Nay điều chỉnh lại địa giới của các huyện Thọ-xuân, Nông-cống, Tĩnh-gia thuộc tỉnh Thanh-hoá như sau:

- Thành lập một huyện mới lấy tên là huyện Triệu-sơn gồm có 33 xã, trong đó có:

13 xã của huyện Thọ-xuân là: Thọ-ngọc, Thọ-tiến, Thọ-cường, Thọ-bình, Thọ-dân, Thọ-tân, Thọ-phú, Thọ-vực, Thọ-sơn, Thọ-thế, Xuân-thịnh, Xuân-thọ, Xuân-lộc và

20 xã của huyện Nông-cống là Hợp-tiến, Hợp-thắng, Hợp-lý, Hợp-thành, Minh-châu, Minh-dân, Minh-sơn, Dân-lý, Dân-lực, Dân-quyền, An-nông, Vân-sơn, Nông-trường, Tiến-nông, Khuyến-nông, Thái-hoa, Tân-ninh, Đồng-tiến, Đồng-thắng và Đồng-lơi;

- Sát nhập vào huyện Nông-cống 7 xã của huyện Tĩnh-gia là: Trường-minh, Trường-trung, Trường-giang, Trường-sơn, Tượng-văn, Tượng-lĩnh và Tượng-sơn.

Điều 4: Ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Uỷ ban hành chính khu tự trị Việt Bắc và Uỷ ban hành chính các tỉnh Lạng-sơn, Yên-bái, và Thanh-hoá chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

T.M HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


 

 
Phạm Văn Đồng

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 177-CP, QUYET DINH 177-CP 1964, HOI DONG CHINH PHU, DIEU CHINH DIA GIOI, TINH LANG SON, TINH YEN BAI, THANH HOA, BO MAY HANH CHINH