18/12/1984 | 5622 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 170-HĐBT

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 1984

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 170-HĐBT NGÀY 18-12-1984 VỀ VIỆC CHUYỂN TỈNH LỴ TỈNH MINH HẢI VỀ THỊ XÃ CÀ MAU.

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18-12-1980;
Căn cứ Điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Theo đề nghị của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Minh Hải và Ban Tổ chức của Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Chuyển tỉnh lỵ tỉnh Minh Hải từ thị xã Bạc Liêu về thị xã Cà Mau.

Điều 2.- Uỷ ban nhân dân tỉnh Minh Hải và Ban Tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Tố Hữu

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 170-HDBT, QUYET DINH 170-HDBT 1984, HOI DONG BO TRUONG, TINH MINH HAI, CHUYEN TINH, THI XA CA MAU, BO MAY HANH CHINH