19/07/2010 | 5332 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 17/2010/QĐ-UBND  

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 07 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DO TĂNG MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 97/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động;
Căn cứ Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/4/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ngày 22/01/2008 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật ban hành Đơn giá XDCB và chuyển sang hình thức công bố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;
Căn cứ Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 03/2/2010 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc quy định về công tác quản lý dự án đầu tư và xây dựng, quản lý đấu thầu sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;
Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 494/TT-SXD ngày 21/6/2009 về việc Ban hành hệ số điều chỉnh dự toán xây dựng công trình do tăng mức lương tối thiểu vùng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành các hệ số điều chỉnh dự toán xây dựng công trình do tăng mức lương tối thiểu vùng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên như sau:

1. Áp dụng cho địa bàn thành phố Thái Nguyên:

- Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công: KĐCNC = 1,80

- Hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công phần xây dựng và lắp đặt: KĐCMTC = 1,215

2. Áp dụng cho địa bàn còn lại trong tỉnh:

- Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công: KĐCNC = 1,62

- Hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công phần xây dựng và lắp đặt: KĐCMTC = 1,164

Điều 2. Các công trình xây dựng sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước của địa phương: Dự toán xây dựng công trình phải áp dụng Bộ Đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Thái Nguyên công bố tại Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ngày 22/01/2008 của UBND tỉnh Thái Nguyên được áp dụng các hệ số điều chỉnh dự toán xây dựng công trình nêu trên cho những khối lượng xây dựng thực hiện từ ngày 01/01/2010; áp dụng các định mức xây dựng, chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng và UBND tỉnh công bố, thông báo giá vật liệu xây dựng đến hiện trường xây lắp hàng tháng của liên Sở Xây dựng - Tài chính để lập và điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo quy định.

Điều 3. Giao Sở Xây dựng căn cứ vào các chế độ chính sách hiện hành của Nhà nước, hướng dẫn lập và điều chỉnh dự toán xây dựng công trình sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước của địa phương.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; các chủ đầu tư và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tài chính;
- TT Tỉnh ủy;
- HĐND tỉnh;
- Như Điều 4;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- TT Thông tin tỉnh TN;
- Báo Thái Nguyên;
- Lưu VT, KTTH, XDCB, NLN, TH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Xuân Đương

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 17/2010/QD-UBND, QUYET DINH 17, TINH THAI NGUYEN, HE SO DIEU CHINH, DU TOAN XAY DUNG CONG TRINH, XAY DUNG - DO THI